Baigėsi kardinolo Roger Etchegaray, popiežiaus ypatingojo pasiuntinio į Libaną, misija

Versija spausdinimui

Popiežiškosios „Teisingumo ir Taikos“ tarybos pirmininkas emeritas kardinolas Roger Etchegaray trečiadienį užbaigė popiežiaus jam pavestą ypatingą misiją Libane. Vienas iš paskutiniųjų kardinolo vizito momentų buvo jo susitikimas su Libano spaudos atstovais. Susitikimas buvo surengtas Apaštališkosios nunciatūros Libane būstinėje. Šv. Tėvo ypatingasis pasiuntinys su spaudos atstovais dalijosi dvasinės misijos įspūdžiais išryškindamas tai, ką sakė susitikimuose su Libano valstybės ir vyriausybės bei religijų vadovais ir tai, ką pakeltu balsu sakė Libano katalikams per Žolinių iškilmės Mišias, kurias Libano Dievo Motinos šventovėje Harisoje koncelebravo su Libano maronitų patriarchu, kardinolu Pierre Nasrallah Sfeir.

Kardinolo Roger Etchegaray misija Libane iš esmės buvo dvasinio pobūdžio. Popiežius Benediktas XVI jam pavedė karo veiksmų sukrėstiems Libano ir kitų Artimųjų Rytų šalių gyventojams užtikrinti popiežiaus dvasinį artumą ir konkretų solidarumą bei drauge su Libano tikinčiaisiais melstis didžiąja taikos intencija.

“Šis mano apsilankymas brangioje Libano žemėje sutapo su karo veiksmų atšaukimu. Ugnies nutraukimui reikėjo daug laiko ir pastangų, o dabar viliamės, kad jis bus tikras ir ilgalaikis. Dabar turi būti leidžiama išdėstyti visas taikos pajėgas. Nėra neįmanomų misijų. Kai Dievas šalia mūsų, viskas yra įmanoma, ypač kai trokštame taikos. Gali paliudyti“, - pažymėjo kardinolas Etchegaray susitikime su Libano spaudos atstovais, - jog krikščionys ir musulmonai yra pasirengę visomis įmanomomis priemonėmis darbuotis, kad bendromis pastangomis atstatytų sugriautą Libaną. Dabar, kai tyli ginklai, Libanas leis išgirsti kaip smarkiai plaka jo širdis dėl Tėvynės vienybės ir tautų santarvės, - kalbėjo kardinolas.

Kardinolas Etchegaray popiežiaus jam pavestą misiją pradėjo praėjusį pirmadienį. Per nepilnas tris kelionės dienas popiežiaus Benedikto XVI pasiuntinys susitiko su visais pagrindiniais Libano civilinės valdžios ir religijų vadovais, su krikščioniškiems artimo meilės darbams tarpininkaujančių organizacijų atstovais. Taip pat aplankė vieną pabėgėlių centrą.

Tomis dienomis dar vykstančių karo veiksmų fone Šv. Tėvo pasiuntinį atskiruose susitikimuose priėmė Libano valstybės vadovas generolas Emile Lahoud, ministras pirmininkas Fuad Siniora, taip pat musulmonų atstovai, Libano Respublikos Didysis Muftis šeichas Mohammad Rachid Kabbani ir Šiitų Aukščiausiosios tarybos viceprezidentas Abdel Amire Kabalan.

Popiežiaus Benedikto, kuris man pavedė šią misiją, vardu, - pažymėjo kardinolas Roger Etchegaray,- noriu užtikrinti Libano musulmonų bendruomenes, kad šie susitikimai buvo itin broliški. Kaip visi kartu karštai trokštame, kad libaniečių tauta galėtų vėl džiaugtis tikrąja taika ir konkrečiu solidarumu. – kalbėjo Popiežiaus ypatingas pasiuntinys.

Misijos Libane metu kardinolas Etchegaray taip pat susitiko su Armėnų katolikosu Aram I bei atskirame susitikime su visais katalikų vyskupais.

Svarbus buvo kardinolo Etchegaray susitikimas pirmadienio pavakare su Libano maronitų Bažnyčios patriarchu, kardinolu Pierre Nasrallah Sfeir maronitų patriarchato rezidencijoje, Bkerke.

Atskirą vizito programos dalį sudarė kardinolo Etchegaray susitikimas su Libano Caritas direktoriumi ir apsilankymas viename iš daugelio pastarosiomis savaitėmis įsteigtų konflikto pabėgėlių centrų. Apsilankymas Haret Sakher pabėgėlių stovykloje kardinolui darė didžiulį įspūdį.

“Ypač įsidėmėjau savo namų ir žemių išsiilgusių Pietų Libano pabėgėlių ašaras ir aimanas. Prašau visų vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų nelėtinti, o kuo labiau padidinti pagalbą, kurios tikrai reikės dar ilgam laikotarpiui. Noriu užtikrinti, kad popiežius yra labai atidus Libano žmonių skausmui, bei kitiems, tiek dvasiniams, tiek materialiniams jų poreikiams“, - pažymėjo kardinolas Etchegaray.

Ypatingasis popiežiaus pasiuntinys Roger Etchegaray baigė popiežiaus Benedikto jam pavestą misiją Libane trečiadienio vidudienį. Trumpai prieš išvykdamas kardinolas Etchegaray Maronitų Patriarchate, Bkerke, dar kartą susitiko su visais Libano Katalikų Bažnyčios vyskupais.

Pagrindinis kardinolo misijos Libane įvykis buvo Žolinių iškilmės vidudienį Libano Dievo Motinos šventovėje Harisoje švęsta iškilminga Eucharistija. Mišių homilijoje kardinolas Etchegaray, be kita ko, ragino libaniečius skelbti ir liudyti, kad labiausiai vienija taika ir malda už ją.

“Malda už taiką“, - sakė Šv. Tėvo pasiuntinys, „tai pats rimčiausias mūsų ketinimų išbandymas. Jei norime karui tarti „sudie“, ne gana tik pasakyti „laba diena“ taikai.

Turime atvirai pasakyti, jog izraeliečių ir palestiniečių konfliktas yra ta drama, kuri, jei nebus greitai ir teisingai išspręsta, ir toliau drums valstybių ramybę ir neleis kurti saugios ateities. Neįmanoma kalbėti apie tiesą ir teisingumą, jei tiesa ir teisingumas vienodai netaikomos abiem tautoms.

Atvykau į Libaną popiežiaus vardu kaip jo taikos pasiuntinys. Šią akimirką mes vienijamės su Marijos miestu Nazaretu. Ir čia, ir tenai žmonės kenčia, išgyvena baimę ir laikosi įsitvėrę vilties. Visi kartu šią akimirką mes kartojame popiežiaus Benedikto XVI žodžius, kad niekas negali pateisinti nekalto kraujo praliejimo, nesvarbu, kas būtų už tai atsakingas.

Turime įvertinti tarptautinės bendruomenės pastangas nutiesti taikos kelią per kalvotus laukus. Tačiau turime suprasti, kad taika tai ne tik politinė, bet pirmiausia dvasinė kelionė ir kad jokios taikos sutartys nebus patvarios, jei nebus taikos žmonių širdyse. Tik vienas Dievas gali sugraudinti suakmenėjusias žmonių širdis“, - kalbėjo Libano Dievo Motinos šventovėje aukotų Mišių metu Benedikto XVI ypatingasis pasiuntinys Libane.

Vatikano radijas