Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, 1950 (ištraukos)

Versija spausdinimui

EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJA, 1950
Iš dalies pakeista protokolu Nr.11
(Ištraukos)

 

9 straipsnis- Minties, sąžinės ir religijos laisvė
1. Kiekvienas turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę; ši teisė apima laisvę keisti savo religiją ar pažiūras, taip pat laisvę išpažinti ir skelbti savo religiją ar tikėjimą tiek vienam, tiek kartu su kitais, viešai ar privačiai, laikant pamaldas, atliekant apeigas, praktikuojant tikėjimą ar mokant jo.
2. Laisvė skelbti savo religiją ar pažiūras gali būti apribojama tik tiek, kiek yra nustatęs įstatymas ir kai tai būtina demokratinėje visuomenėje jos saugos interesams, viešajai tvarkai, žmonių sveikatai ar moralei arba kitų asmenų teisėms ir laisvėms apsaugoti.

 

10 straipsnis- Saviraiškos laisvė
1. Kiekvienas turi teisę į saviraiškos laisvę. ši teisė apima laisvę turėti savo nuomonę, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas valdžios institucijų netrukdomam ir nepaisant valstybės sienų. šis straipsnis netrukdo valstybėms licencijuoti radijo, televizijos ar kino įstaigas.
2. Naudojimasis šiomis laisvėmis, kurios yra susijusios ir su pareigomis bei atsakomybe, gali būti sąlygojamas tam tikrų formalumų, sąlygų, apribojimų ar sankcijų, kurias numato įstatymas, ir kurios demokratinėje visuomenėje yra būtinos valstybės saugumo, teritorinio vientisumo ar visuomenės saugos interesams, siekiant užkirsti kelią viešosios tvarkos pažeidimams ar nusikaltimams, apsaugoti žmonių sveikatą ar moralę, taip pat kitų asmenų garbę ar teises, užkirsti kelią įslaptintos informacijos atskleidimui arba užtikrinti teisminės valdžios autoritetą ir bešališkumą.

 

11 straipsnis- Susirinkimų ir asociacijų laisvė
1. Kiekvienas turi teisę į taikių susirinkimų laisvę, taip pat laisvę jungtis į bendrijas kartu su kitais, įskaitant teisę steigti ir stoti į profesines sąjungas savo interesams ginti.
2. Naudojimuisi šiomis teisėmis negali būti taikomi jokie apribojimai, išskyrus tuos, kuriuos numato įstatymas ir kurie yra būtini demokratinėje visuomenėje valstybės saugumo ar visuomenės saugos interesams, siekiant užkirsti kelią viešosios tvarkos pažeidimams ar nusikaltimams, apsaugoti žmonių sveikatą ar moralę arba kitų asmenų teises ir laisves. šis straipsnis nekliudo įvesti teisėtus apribojimus naudojimuisi šiomis teisėmis asmenims, tarnaujantiems ginkluotose pajėgose, policijoje ar valstybės valdymo institucijose.

 

14 straipsnis - Diskriminacijos draudimas
Naudojimasis šioje Konvencijoje pripažintomis teisėmis ir laisvėmis yra užtikrinamas nepriklausomai nuo tokių asmens ypatybių kaip lytis, rasė, odos spalva, kalba, religija, politinės ar kitokios pažiūros, tautinė ar socialinė kilmė, priklausymas tautinei mažumai, nuosavybės, gimimo ar kitoks statusas.

 

34 straipsnis- Individualios peticijos
Teismui gali būti pateiktos individualios peticijos kiekvieno fizinio asmens, nevyriausybinės organizacijos ar grupės asmenų, teigiančių, kad jie yra vienos iš Aukštųjų susitariančių šalių padaryto Konvencijoje ir jos protokoluose įtvirtintų teisių pažeidimo auka. Aukštosios susitariančios šalys įsipareigoja niekaip netrukdyti veiksmingai pasinaudoti šia teise.

 

35 straipsnis - Priimtimumo sąlygos
1. Teismas gali priimti bylą nagrinėjimui tik po to, kai pagal visuotinai pripažintus tarptautinės teisės principus buvo panaudotos visos valstybės vidaus teisinės gynybos priemonės ir ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai buvo priimtas galutinis sprendimas valstybės viduje.
2. Teismas nepriims nagrinėjimui pagal 34 straipsnį pateiktos peticijos, jei ši yra:
a) anonimiška; arba
b) pagal savo esmę tokia pati, kurią Teismas jau svarstė, ar kuri jau buvo perduota kitai tarptautinei tyrimo ar ginčo sprendimo institucijai ir jeigu peticijoje nėra jokių bylai reikšmingų naujų duomenų.
3. Teismas paskelbs nepriimtina kiekvieną pagal 34 straipsnį pateiktą peticiją, jeigu, jo manymu, ta peticija nesuderinama su Konvencijos ir jos protokolų nuostatomis, aiškiai nepagrįsta, arba pateikta piktnaudžiaujant peticijos teise.
4. Teismas atmes kiekvieną jam pateiktą peticiją, jeigu laikys ją esant nepriimtina pagal šį straipsnį. Toks sprendimas gali būti priimtas bet kurioje proceso stadijoje.