Lietuvos teisės nuostatos

Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei įstatymų normos, skelbiančios religijos laisvę, reguliuojančios jos realizavimo tvarką, bei numatančios atsakomybę už šios laisvės suvaržymą.

Įstatymas dėl Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo įgyvendinimo tvarkos

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO TVARKOS

1995 m.  spalio 12 d.  Nr.I-1059
Vilnius

(Žin., 1995, Nr. 89-1985)

1 straipsnis

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei per tris mėnesius nuo Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo įsigaliojimo dienos Teisingumo ministerijoje įsteigti padalinį, kuris analizuotų religinių bendruomenių ir bendrijų veiklą, rengtų medžiagą, susijusią su jų veiklos įteisinimu, sustabdymu ar nutraukimu, laiku apie tai informuotų visuomenę.  Šio padalinio veiklos nuostatai turi būti patvirtinti teisingumo ministro.

2 straipsnis

Visos valstybinės ir savivaldybių įstaigos, įregistravusios religines bendruomenes, bendrijas ar centrus iki Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo įsigaliojimo, turi iki 1996 m.  sausio 1 d.  pateikti Teisingumo ministerijai žinias apie tokias bendruomenes, bendrijas ir centrus, taip pat turimus jų registracijos dokumentus.

3 straipsnis

Religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, iki Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo įsigaliojimo turėję juridinio asmens teises, neperregistruojami, tačiau, atsiradus neaiškumų, Teisingumo ministerijos reikalavimu pateikia dokumentus, reikalingus Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo nustatyta tvarka įregistruoti religinę bendruomenę, bendriją ar centrą.

4 straipsnis

Nuo Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo įsigaliojimo dienos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų registravimas gali būti nutrauktas tik Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo nustatyta tvarka.

5 straipsnis

Statistikos departamentas iki 1996 m.  sausio 1 d.  pateikia Teisingumo ministerijai tikslų tradicinių Lietuvoje egzistuojančių religinių bendruomenių ir bendrijų sąrašą.  Jame turi būti nurodyta religinės bendruomenės ar bendrijos visas pavadinimas, vadovybė, valdymo institucija, adresai.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
ALGIRDAS BRAZAUSKAS

Puslapiai