Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro veiklos principai

Versija spausdinimui

Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras įkurtas kaip pilietinio aktyvumo išdava. Aktyvumo, kuris kyla, susidūrus su netolerancijos, laisvės ribojimo ar galios primato apraiškomis. NRTIC steigėjai viena vertus matė tam tikrą religijos laisvės problemą Lietuvoje, kita vertus suprato, jog informacijos apie religiją (ypač apie religines mažumas) yra per mažai, ji nekompetetinga ir šališka. šią – informacijos stygiaus – problemą atliepia kitas NRTIC sandas – akademiškumas ir tyrimai, kurie įgalintų objektyvios informacijos sklaidą.

NRTIC veiklos principai yra šie:

1. Pilietiškumas. Šis principas suprantamas kaip nuoseklus sąžinės ir religijos laisvės puoselėjimas Lietuvoje. NRTIC veikia, atliepdamas aktualias visuomenės gyvenimo problemas ir, atsižvelgiant į jas, keičia savo ankstesnius planus, strategijas ir taktikas.

2. Akademiškumas. šis principas suprantamas kaip atliekamų mokslinių tyrimų, pateikiamos informacijos, rengiamų konferencijų preciziškumas ir maksimalus objektyvumas.

3. Sąžiningumas. Šis principas suprantamas kaip tiesos sakymas siekiant patiems likti tiesoje – tai įmanoma tik apsibrėžiant tam tikrą vertybių sistemą ir ieškojimų kryptį.

4. Atvirumas. Šis principas suprastinas kaip pasirengimas dalintis sukaupta informacija, kviesti svečius į įvairaus lygio NRTIC posėdžius, sudaryti galimybę į NRTIC darbus įsijungti naujiems žmonėms.

5. Dialogiškumas. Pastarąjį principą nusako NRTIC bendradarbiavimas ne tik su partneriais užsienyje, bet ir Lietuvoje, ieškojimas ryšio su nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis įvairiuose pilietiškumo baruose, bet ypač ten, kur veikiama siekiant mažinti socialinę atskirtį ir ugdyti toleranciją.

6. Pakantumas. Tai principas, kuris taikytinas tiek NRTIC veikiant viešojoje erdvėje, tiek vidiniuose dialoguose; šis principas nusako tarpusavio bendradarbiavimo būdą, leidžiantį ištverti kitokias pažiūras, kitokį mąstymą ir kitokią pasaulėjautą.

7. Nešališkumas. Toks principas teigia, jog NRTIC į reiškinius ir problemas pirmiausia žvelgia (ir atitinkamai veikia) nešališkai, siekiant suprasti ir spręsti, o ne pasmerkti ir represuoti.

8. Konstruktyvumas. Šis principas reiškia, jog NRTIC siekia kurti projektus ir dalyvauti tik tokiuose, kur yra numatomas rezultatyvumas ir socialinis, pilietinis ar akademinis vertingumas; tuo pat metu vengiama projektų, skirtų tik įvaizdžiui kurti ar patenkinti ambicijas.

9. Kolegialumas. NRTIC veikla grindžiama NRTIC narių ir darbuotojų savitarpio supratimu, kylančiu iš vidinių seminarų, atvirų pokalbių ar dalykinių santykių problemų svarstymo pačioje organizacijoje.

Patvirtinta 2005 m. vasario mėn. 4 d.
NRTIC steigėjų įgaliotame valdybos susirinkime