NRTIC dalyvavimas PROGRESS programos projektuose 2010-2013 m.

Versija spausdinimui

Projektą remia: Europos sąjungaNaujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras nuo 2010 m. dalyvauja Lygių galimybių tarnybos vykdomuose projektuose, remiamuose Europos Bendrijų užimtumo ir socialinio solidarumo programos PROGRESS (2007-2013).

Šiame puslapyje pristatomi šie projektai, NRTIC dalyvavimas projekte, projekto veiklos.

2011 m. vyko projektas „Prieš diskriminaciją ir netoleranciją: efektyvesnio bendradarbiavimo paieškos bei galimybės“.

Projekte dalyvauja NLĮF2012 m. vyko projektas "C.A.F.E".

Projektas „C.A.F.E.: Keisk požiūrį - siek lygybės" skirtas mažinti diskriminaciją, ugdyti toleranciją, skatinti lygybę ir įvairovę pagal šešis pagrindus: lyties, rasės ar etninės priklausomybės, amžiaus, negalios, religijos ar įsitikinimų, seksualinės orientacijos.

Projektą įgyvendina Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su partneriais - Lietuvos gėjų lyga ir Lietuvos neįgaliųjų forumu. Projekto veiklas taip pat vykdo Moterų informacijos centras, Tautinių bendrijų namai, Naujų religijų tyrimų ir informacijos centras, Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai" ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba.

Projektą vykdo:<br /> Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybaProjekto biudžetas siekia 350,62 tūkst. eurų, iš kurių 223,06 tūkst. eurų sudaro Europos Komisijos lėšos pagal Europos Bendrijos bendrojo užimtumo ir socialinio solidarumo programą PROGRESS (2007-2013). Projektą trukmė - 1 metai, numatant jį užbaigti iki 2012 m. gruodžio mėn.

Projekto veiklas galima suskirstyti į tris grupes. Pirmoji grupė skirta didinti visuomenės informuotumą ir supratimą apie diskriminaciją ir lygias galimybes, antroji - spręsti romų vaikų švietimo problemas, trečioji - rinkti ir kaupti informaciją, atlikti tyrimus, gerinti NVO įgūdžius siekiant lygybės ir įvairovės.

2013 m. vyksta PROGRESS programos projektas "Diversity LT". NRTIC veiklos šiame projekte - naujienlaiškių apie religinį gyvenimą bei lankstinukų apie įvairias religines bendruomenes parengimas.

Daugiau informacijos apie PROGRESS programos projektus rasite interneto svetainėje www.pazink.org.


Šios svetainės atnaujinimas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Europos Sąjungos užimtumo ir socialinio solidarumo programą (PROGRESS). Šią programą įgyvendina Europos Komisija. Programa sukurta siekiant finansiškai paremti užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių srities Europos Sąjungos tikslų įgyvendinimą ir taip prisidėti prie strategijoje „Europa 2020“ nustatytų šios srities tikslų įgyvendinimo.

Septynerius metus trunkanti programa skirta visiems suinteresuotiesiems subjektams, kurie gali padėti rengti tinkamus ir veiksmingus užimtumo ir socialinės srities teisės aktus ir politiką 27 ES valstybėse narėse, ELPA ir EEE šalyse, ES šalyse kandidatėse ir narystės ES siekiančiose šalyse.

Daugiau informacijos rasite http://ec.europa.eu/progress