Projektas „Sąmoningas pasirinkimas“ – gerosios praktikos tolerancijos religijos ir įsitikinimų srityje pavyzdys

Versija spausdinimui

Pradėjus viešosios įstaigos Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras veiklą iškilo poreikis teikti tiesiogines konsultacijas žmonėms, kurie susidūrė su naujomis religijomis ir neranda atsakymų į iškilusius klausimus apie šias grupes, jų veiklos pobūdį ir galimas pasekmes. Apie tokio poreikio būtinybę patvirtino interesantų skambučiai, laiškai su prašymais paaiškinti, su kuria religine bendruomene jiems ar jų artimiesiems teko susidurti. Atliepiant šį poreikį buvo pradėtas vykdyti projektas „Sąmoningas pasirinkimas“, kurio tikslas – teikti objektyvią ir išsamią informaciją apie Lietuvoje veikiančius naujuosius religinius judėjimus, padėti žmonėms, kuriems jų ar jų artimųjų susidūrimas su kuria nors religija ar religiniu judėjimu sukėlė klausimų ar nerimą, kuriems reikalinga specialistų (religijotyrininkų, psichologų, teisininkų) konsultacija.

Iš pradžių projektas „Sąmoningas pasirinkimas“ vykdytas tiesiogiai bendraujant su interesantais, t.y. Vilniaus pranciškonų vienuolyno patalpose tam tikru nustatytu laiku kai vykdavo konsultantų budėjimai. Budėjimai vykdavo du kartus per savaitę, pirmadienį ir antradienį nuo 17 iki 19 valandos. Po kelių metų dėl įvairių priežasčių buvo atsisakyta nuolatinio budėjimo, konsultacijos vykdavo iš anksto susitarus dėl laiko ir vietos, o pastaraisiais metais populiariausias konsultacijos būdas – internetinis susirašinėjimas ir, esant poreikiui, – susitikimai su interesantais. Projekto “Sąmoningas pasirinkimas” tikslinė auditorija labai plati tai ir naujųjų religinių judėjimų esami ar buvę nariai, jų artimieji (tėvai, vaikai), pedagogai, socialiniai darbuotojai, teisininkai, policijos pareigūnai, medikai.

2005 m. projektą „Sąmoningas pasirinkimas“ rėmė Vilniaus m. savivaldybė, šios paramos dėka ir vėliau tęsiant projekto vykdymą buvo parengta, atspausdinta, o vėliau ir interneto svetainėje www.religija.lt publikuota 15 lankstinukų apie įvairius religinius judėjimus, dėl kurių dažniausiai kyla klausimų, pvz.: Jehovos liudytojai, Krišnos Sąmonės organizacija, Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia (mormonai), Suvienijimo judėjimas (munistai), Scientologijos bažnyčia, Sahadža joga, Gyvenimo meno organizacija, Naujoji apaštalų bažnyčia, Brahma Kumaris dvasinis universitetas, Parapsichologijos akademija, Popiežiaus Pijaus X brolija (Lefebrininkai), Ošo meditacijos centras, Satja Sai Babos organizacija ir pan. Šie lankstinukai sulaukė didžiulio dėmesio tiek iš konsultacijos apsilankančių interesantų, tiek iš svetainės lankytojų, didelio populiarumo sulaukė tarp mokytojų, kuriems Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro specialistai ne kartą vedė seminarus apie šiuolaikinio religingumo reiškinius.

Projekto „Sąmoningas pasirinkimas“ metu leisti lankstinukai buvo rengiami pasirėmus Jungtinėje Karalystėje, Londone prie Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokyklos veikiančiame naujųjų religijų informacijos centro INFORM (The Information Network on Religious Movements) pavyzdžiu, nes ši organizacija jau anksčiau buvo rengusi tokio pobūdžio lankstinukus. Visi projekto metu išleisti lankstinukai turi tokią pačią struktūrą, kuri nuosekliai ir aiškiai leidžia išdėstyti informaciją apie analizuojamą religinę grupę. Lankstinukuose pristatoma religinis judėjimas, pavadinimas/ai, įkūrėjas/-ai, tikėjimo tiesos, organizacijos veiklos vietos, narystės principai, kuo judėjimas patraukia naujus narius ir problemos ar kontroversijos, susijusios su jo veikla. Lankstinukus apie įvairius religinius judėjimus rengė viešosios įstaigos Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro ekspertai – religijų tyrėjai, kurie kiekvieno lankstinuko tekstą rengdavo kritiškai įvertinę turimus informacijos šaltinius, patikrinę visą turimą informaciją, esant reikalui konsultuodavosi su esamais ar buvusiais judėjimo nariais. Tokiu būdu lankstinukuose būdavo publikuojama objektyviausia informacija apie tam tikrą religinį judėjimą, prieinama konkrečiu teksto rengimo metu. Kaip rodo užsienio patirtis, vykdant panašų projektą Jungtinėje Karalystėje objektyvios informacijos apie naująsias religijas sklaida visuomenėje mažina įtampas, kylančias dėl šių grupių veiklos, prisideda prie atviros visuomenės plėtros, kuria religinės tolerancijos ir nediskriminavimo atmosferą.

Nuo pat projekto „Sąmoningas pasirinkimas“ pradžios jo vykdyme nuolat dalyvavo trys žmonės, kai kuriais etapais įsijungdavo ir daugiau žmonių, pavyzdžiui, rengiant lankstinukus, kurių rengime dalyvavo 7 specialistai. Projekto sąnaudos nedidelės, nes didžioji veiklų dalis atlikta dirbant savanoriams. Finansinių išteklių pareikalavo lankstinukų teksto rengimas (tyrimo atlikimas) ir leidyba (popieriaus įsigijimas, spausdinimas).

Vienas iš iššūkių su kuriuo teko susidurti vykdant projektą – patalpų nebuvimas ir lėšų trūkumas. Kaip jau minėta pradžioje projekto vykdymui patalpas skyrė Vilniaus Bernardinų parapija, tačiau vėliau šių patalpų teko atsisakyti, nes pastebėta tendencija, kad sumažėjo interesantų norinčių susitikti, dažniau buvo prašoma konsultacijos internetu, be to kai kurie interesantai išreiškė norą susitiki ne bažnyčios patalpose. Kiti interesantai į konsultacijas ateidavo su lūkesčiu, kad jiems bus patarta iš Katalikų bažnyčios perspektyvos, tuo tarpu projektas nebuvo konfesiškai orientuotas. Lėšų trūkumas neleido užtikrinti lankstinukų turinio atnaujinimo ir laiku, atliepiant į interesantų poreikį rengti naujus lankstinukus.

Manome, kad projektas „Sąmoningas pasirinkimas“ yra gerosios praktikos tolerancijos ir nediskriminavimo religijos ir įsitikinimų pagrindu srityje Lietuvoje pavyzdys, nes jis atliepė visuomenėje susiformavusias sektofobines nuotaikas ir individualiu darbu, t.y. informuojant apie įvairias religines bendruomenes, jų tikėjimo mokymus bei praktikas, veiklos principus kiekvieną interesantą leido sumažinti dėl minėtų nuotaikų susiformavusias įtampas visuomenėje.

Projekto „Sąmoningas pasirinkimas“ ataskaitos buvo nuolat publikuojamos religija.lt interneto svetainėje.

raktiniai žodžiai: