krikščionybė

Tikėjimo doktrinos kongregacijos įspėjimas teologui Jon Sobrino

Tikėjimo doktrinos kongregacija skelbia įspėjimą ispanų kilmės, bet jau kelis dešimtmečius Pietų Amerikoje esančiame Salvadore gyvenančiam ir dirbančiam jėzuitui Jon Sobrino. Tėvas Sobrino yra vienas iš šiandien svarbiausių, o gal ir svarbiausias, taip vadinamosios „išsilaisvinimo teologijos“ atstovų Pietų Amerikoje. „Išsilaisvinimo teologija“ vadinamas prieš maždaug keturis dešimtmečius prasidėjęs teologinės minties judėjimas, kurio dėmesio centre buvo socialinio ir ekonominio neteisingumo sąlygos. Šiai krypčiai priklausantys teologai susiejo krikščionišką tikėjimą, gyvenimą ir išsigelbėjimą su „išsilaisvinimu“ iš minėtų neteisingumo sąlygų.

Apie ekumeninius santykius tarp katalikų ir liuteronų

Praėjusiais metais Tarptautinė liuteronų ir katalikų vienybės komisija išleido bendrą studiją, kuri atvėrė naujas perspektyvas ekumeninei ekleziologijai. Šiame dokumente kalbama apie tęstinumą tarp apaštališkosios Bažnyčios prigimties ir jos įsteigimo, apie apaštališkąją tarnystę ir apie turimas priemones išsaugoti tikėjimą bei perduoti tą tiesą, kurią apaštalai perdavė visoms Bažnyčioms.

Apie santykius tarp Anglikonų ir Katalikų Bažnyčių

Vienas iš svarbiausių praėjusių metų įvykių – tai lapkričio pabaigoje įvykęs Kenterberio arkivyskupo Rowan Williams vadovaujamos anglikonų Bažnyčios delegacijos penkių dienų oficialus vizitas Romoje bei susitikimas su popiežiumi Benediktu XVI. Popiežiaus ir anglikonų Bažnyčios vadovo susitikimo metu buvo paskelbta bendra deklaracija, kurioje apibūdinta dabartinė katalikų ir anglikonų santykių būklė, konstatuojami teologinio dialogo sunkumai bei įsipareigojama tęsti bendradarbiavimą.

Puslapiai