Lietuvoje

Moteris naujuose religiniuose judejimuose: Krišnos sąmonės organizacijos atvejo analizė

1. Įvadas

Žmogaus socialinė raidos samprata remiasi lygių galimybių suteikimu visiems visuomenės nariams. Tai reiškia, kad priimti tarptautiniai įstatymai, konvencijos įpareigoja valstybes panaikinti diskriminaciją, trukdančią pasinaudoti prigimtinėmis žmogaus teisėmis ir laisvėmis. Vis tik reikia pripažinti, kad diskriminacijos reiškinys tebėra stebimas tam tikrose socialinėse situacijose. Šiandieninės mokslo studijos didėlį dėmesį skiria lyčių tarpusavio santykių analizei. Moksliniuose darbuose siekiama parodyti kokia ir kodėl yra vienokia ar kitokia moters padėtis vyro atžvilgiu visuomenėje.

raktiniai žodžiai: 

Politinės apeigos – įšventinimo į krivius ritualas Romuvos religinėje bendruomenėje

Kristina Šerkšnaitė

Straipsnyje analizuojamas įšventinimo į krivius ritualas neopagoniškoje Romuvos bendruomenėje. Šios apeigos įvardijamos kaip politinės, kadangi religija gali legitimuoti valdžią specifiniu būdu, dažniausiai per ritualus, tam tikrą simbolizmą, hierofanijas. Ritualų pagalba taip pat yra konstruojamas ir patvirtinimas neopagoniškas identitetas, išreiškiamos pagrindinės neopagonių vertybės bei gyvenimo būdo principai. Naudojantis empirine medžiaga (dalyvaujantis stebėjimas Romuvos ritualuose, kasmetinėse šventėse, interviu, nuotraukos) bei teorinėmis perspektyvomis (V. Turner simboline ritualų teorija; A.P. Cohen simboline bendruomenės konstravimo teorija; D.I. Kertzer, D. Kurtz pasiūlytu politiniu ritualų traktavimu) aptariamas religijos ir politikos ryšys, analizuojami rituale naudojami simboliai bei simboliniai veiksmai, nagrinėjamas Romuvos bendruomenės palaikymas bei simbolinis krivio galių įtvirtinimas. Romuva, kuri oficialiais duomenimis turi šiek tiek daugiau nei 2000 narių, siekia ištaisyti, anot jų, istorinę neteisybę, kuomet šis religinis judėjimas buvo įregistruotas kaip netradicinis. Pranešime nagrinėjama kaip simboliškai panaudojant krivio galios resursus bei pagoniškos Lietuvos praeities tęstinumą yra siekiama įgyti  tradicinės religijos statusą.

raktiniai žodžiai: 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos pozicija dėl religinio nepakantumo kurstymo

Šių metų lapkričio 14 d. per televizijos kanalą LNK buvo rodoma televizijos laida „Jeigu“, kurios tema: „Moteris kunigė – būti ar nebūti“. Žiūrint laidą, galėjo susidaryti įspūdis, kad religinės bendruomenės, neleisdamos moterims eiti dvasininkų pareigų, pažeidžia Lygių galimybių įstatymą bei juo įgyvendinamus nediskriminavimo principus, nors Bažnyčios ir turi Konstitucijoje įtvirtintą teisę tvarkytis pagal savo kanonus. Laidos vedėjo pateikti tendencingi klausimai žiūrovus skatino užimti išankstinę neigiamą poziciją Bažnyčios atžvilgiu, o tai galima vertinti kaip nepakantumo ir netolerancijos tikinčiųjų bei religinių bendruomenių atžvilgiu skatinimą. Ypatingą susirūpinimą kelia faktas, kad projektas “Novatoriškos socialinių partnerių švietimo strategijos, siekiant praktinio lygių galimybių principo įgyvendinimo”, kurį realizuojant parengta minėta televizijos laida, yra remiamas ir finansuojamas Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės, o projekto partneris yra Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

raktiniai žodžiai: 

Pasirodė dar penki lankstinukai apie naujuosius religinius ir dvasinius judėjimus

NRTIC lankstinukaiVykdydama projektą „Sąmoningas pasirinkimas“ NRTIC parengė ir išleido naują seriją lankstinukų apie naujuosius religinius ir dvasinius judėjimus. Šį kartą išleistas specialus lankstinukas apie tai, ką daryti, jei Jūsų artimasis įsitraukia į „sektą“, o taip pat keturi lankstinukai apie naujas religines ir dvasines grupes: Romos katalikų Bažnyčios atplaišą Pijaus X kunigų broliją, jau gerą dešimtmetį Lietuvoje veikiančią Naująją apaštalų Bažnyčią, Parapsichologijos akademiją, Visariono judėjimą (Paskutiniojo Testamento Bažnyčią).

NRTIC siekia skleisti objektyvią ir patikimą informaciją apie naujuosius religinius judėjimus Lietuvos visuomenėje.

Šie lankstinukai neseniai buvo paskelbti NRTIC žiniatinklio svetainėje.

raktiniai žodžiai: 

Derybos tarp reformatų bendrijų atstovų ministerijoje neįvyko

Šių metų spalio 26 dieną teisingumo ministerijos iniciatyva antrą kartą prie bendro stalo sėdo Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios - Unitas Lithuaniae atstovai bei jų oponentai - Lietuvos Evangelikų reformatų bažnyčios atstovai. Tai - jau antrasis susitikimas, organizuotas Teisingumo ministerijos. Apie pirmąjį susitikimą Religija.lt taip pat rašė.

raktiniai žodžiai: 

Puslapiai