neopagonybė

Neošamanizmas Lietuvoje: egzotiškų kultūrų paieškos

Dr. Eglė Aleknaitė

Neošamanizmas – XX a. antrojoje pusėje Vakarų visuomenėje atsiradusios religinės praktikos, kuriose remiamasi Pietų ir Šiaurės Amerikos, Sibiro, Australijos ir kitų regionų tautelių religinėmis tradicijomis, vakariečių vadinamomis šamanizmu. Paprastai manoma, kad šamanas yra religinis specialistas, gydymo, aiškiaregystės ir kitais tikslais transo būsenoje keliaujantis po antgamtinius pasaulius ir ten bendraujantis su dvasiomis bei dievybėmis. „Primityviomis“, „archajiškomis“ kultūromis besižavintys alternatyvaus dvasingumo ieškotojai šių tautelių religines tradicijas pritaikė savo poreikiams. Šiuo metu Vakaruose klesti daugybė neošamanizmo formų, kuriose remiamasi vieno ar kito regiono tradicija, naudojamos psichotropinės medžiagos arba transo, neįprastų sąmonės būsenų siekiama kitomis priemonėmis (šokiu, garsu ir kt.), pasitelkiamos įvairios iš Rytų ar Vakarų ezoterikos kildinamos idėjos. Kai kurios neošamanizmo formos prigijo ir Lietuvoje.

raktiniai žodžiai: 

Politinės apeigos – įšventinimo į krivius ritualas Romuvos religinėje bendruomenėje

Kristina Šerkšnaitė

Straipsnyje analizuojamas įšventinimo į krivius ritualas neopagoniškoje Romuvos bendruomenėje. Šios apeigos įvardijamos kaip politinės, kadangi religija gali legitimuoti valdžią specifiniu būdu, dažniausiai per ritualus, tam tikrą simbolizmą, hierofanijas. Ritualų pagalba taip pat yra konstruojamas ir patvirtinimas neopagoniškas identitetas, išreiškiamos pagrindinės neopagonių vertybės bei gyvenimo būdo principai. Naudojantis empirine medžiaga (dalyvaujantis stebėjimas Romuvos ritualuose, kasmetinėse šventėse, interviu, nuotraukos) bei teorinėmis perspektyvomis (V. Turner simboline ritualų teorija; A.P. Cohen simboline bendruomenės konstravimo teorija; D.I. Kertzer, D. Kurtz pasiūlytu politiniu ritualų traktavimu) aptariamas religijos ir politikos ryšys, analizuojami rituale naudojami simboliai bei simboliniai veiksmai, nagrinėjamas Romuvos bendruomenės palaikymas bei simbolinis krivio galių įtvirtinimas. Romuva, kuri oficialiais duomenimis turi šiek tiek daugiau nei 2000 narių, siekia ištaisyti, anot jų, istorinę neteisybę, kuomet šis religinis judėjimas buvo įregistruotas kaip netradicinis. Pranešime nagrinėjama kaip simboliškai panaudojant krivio galios resursus bei pagoniškos Lietuvos praeities tęstinumą yra siekiama įgyti  tradicinės religijos statusą.

raktiniai žodžiai: 

Pietų Afrikos vyskupai smerkia pagoniškas praktikas krikščionių bendruomenėse

Pietų Afrikos vyskupai prieš kelias dienas paskelbė dokumentą, kuriame pirmiausia savo kunigams primenama jų pareigą liturgijoje ir sielovadinėje tarnystėje apdairiai naudoti tradicinius vietinių kultūrų elementus. Visų pirma vyskupai susirūpinę atkreipia dėmesį į pietinės Afrikos šalyse šiandien dažnai paplitusį neproporcingą tradicinių religijų elementų įjungimą į krikščioniškų bendruomenių gyvenimą, o taip pat aiškiai ir griežtai smerkia tarp krikščionių praktikuojamą šamanizmą, pagoniškas gydymo praktikas ir maldas mirusiems protėviams.

J. Trinkūnas: Katalikų Bažnyčia bijo savo aukos

2005 m. spalio 22 d. Senovės baltų religinė bendrija minėjo baltų tikėjimo atgimimo 100-metį. Šia proga buvo surengta konferencija Vilniuje. Religija.lt skaitytojams siūlome interviu su Senovės baltų religinės bendrijos vadovais. Primename, kad interviu išsakomos pozicijos gali neatitikti NRTIC nuomonės.

raktiniai žodžiai: 

Puslapiai