religijų aprašymai

Apie ekumeninius santykius tarp katalikų ir liuteronų

Praėjusiais metais Tarptautinė liuteronų ir katalikų vienybės komisija išleido bendrą studiją, kuri atvėrė naujas perspektyvas ekumeninei ekleziologijai. Šiame dokumente kalbama apie tęstinumą tarp apaštališkosios Bažnyčios prigimties ir jos įsteigimo, apie apaštališkąją tarnystę ir apie turimas priemones išsaugoti tikėjimą bei perduoti tą tiesą, kurią apaštalai perdavė visoms Bažnyčioms.

Apie santykius tarp Anglikonų ir Katalikų Bažnyčių

Vienas iš svarbiausių praėjusių metų įvykių – tai lapkričio pabaigoje įvykęs Kenterberio arkivyskupo Rowan Williams vadovaujamos anglikonų Bažnyčios delegacijos penkių dienų oficialus vizitas Romoje bei susitikimas su popiežiumi Benediktu XVI. Popiežiaus ir anglikonų Bažnyčios vadovo susitikimo metu buvo paskelbta bendra deklaracija, kurioje apibūdinta dabartinė katalikų ir anglikonų santykių būklė, konstatuojami teologinio dialogo sunkumai bei įsipareigojama tęsti bendradarbiavimą.

Katalikų Bažnyčios santykiai su kitomis krikščioniškomis denominacijomis

Apie Katalikų Bažnyčios santykius su Baptistų pasauline sąjunga, Reformuotų bažnyčių pasauline sąjunga ir Ekumenine bažnyčių taryba Vatikano radijui pasakojo Popiežiškosios Krikščionių vienybės tarybos narys prel. John Radano, kuris būtent ir kuruoja santykius su minėtomis krikščionių bendruomenėmis.

Puslapiai