religijų aprašymai

Arabų spauda apie būsimą islamo atstovų susitikimą su Popiežiumi

Tarptautinis dienraštis arabų kalba „Asharq Al-Awsat“ sausio 3 dienos numeryje rašo apie būsimą popiežiaus Benedikto XVI susitikimą su Islamo religiniais lyderiais, visuomenės ir kultūros atstovais, pasirašiusiais spalio mėnesį paskelbtą atvirą laišką Popiežiui ir krikščionių bendrijų vadovams. Dienraštis primena 138 islamo atstovų laišką ir po jo sekusio susirašinėjimo bei komentarų chronologiją. Primenami palankūs komentarai, kurių iš katalikų Bažnyčios atstovų sulaukė minėtoji iniciatyva. Pasak dienraščio, po teigiamos Popiežiaus reakcijos į islamo atstovų laišką ir kvietimo atvykti į Romą, dabar jau prasidėjo konkretūs pasirengimai. Vasario arba kovo mėnesį į Romą turėtų atvykti keli spalio mėnesį paskelbto atviro laiško signatarai. Su Šv. Sosto atstovais jie turėtų aptarti būsimo tarpreliginio susitikimo programą. Kaip žinoma, atsakydamas į 138 islamo atstovų laišką, Popiežius pasiūlė audiencijoje priimti šios iniciatyvos autorius ir ta pačia proga Romoje surengti platesnio masto renginį, kurio organizavimu galėtų pasirūpinti Popiežiškoji religijų dialogo taryba ir Romoje, prie Popiežiškojo Grigaliaus universiteto veikiantis Islamo ir arabų studijų institutas. Pasak arabų dienraščio, pasiūlymui surengti tarpreliginį susitikimą pritaria vis daugiau islamo religinių vadovų. Spalio mėnesį paskelbtą atvirą laišką pasirašė 138 ulemos (tai yra religiniai vadovai) ir islamiškųjų šalių visuomenės veikėjai. Dabar tame signatarų sąraše, pastebi dienraštis, yra jau 216 parašų.

Patriarchas Baltramiejus apie ekumeninį dialogą su katalikais

Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Baltramiejus I prieš savaitę lankėsi Bulgarijoje. Ta proga jis davė interviu Bulgarijos valstybinei televizijai, kuriame daugiausia dėmesio skirta kaip tik tuo metu paskelbtam Ravenoje spalio mėnesį vykusios katalikų ir ortodoksų teologinio dialogo mišriosios komisijos asamblėjos baigiamajam dokumentui. Dokumentas skelbė, jog Petro įpėdinio primatas yra pagrįstas Bažnyčios tikėjimu, sakramentine prigimtimi ir istorine tradicija bei deklaravo katalikų ir ortodoksų Bažnyčių pasiryžimą tęsti dialogą ir ieškoti visiems priimtinų Petro tarnystės vykdymo formų. Kaip žinoma, Ravenos asamblėjoje nedalyvavo Maskvos patriarchato delegacija, o paskelbus baigiamąjį dokumentą, Rusijos Bažnyčios atstovai pareiškė, jog dėl jo turinio pasisakysią tik atidžiai šį dokumentą išnagrinėję.

Ispanijoje pašventinta pirmoji Maskvos ortodoksų patriarchato bažnyčia

Dalyvaujant Kirilui, Smolensko ir Kaliningrado metropolitui ir Ispanijos katalikų ganytojui, Orihuela-Alicante vyskupui Rafael Palmeros Ramos, buvo pašventinta pirmoji Ispanijoje Maskvos ortodoksų patriarchato bažnyčia. Bažnyčią, pastatytą iš Uralo medienos, dengia penki paauksuoti kupolai. Interjerą puošią rusų dailininkų freskos. Pasak katalikų žinių agentūros Zenit cituojamo jėzuito kun. Emilio Benedett, apeigoms vadovavęs metropolitas Kirilas visų pirma paprašė vyskupo Ramos pritarimo palaiminti naująją ortodoksų bažnyčią. Metropolitas pažymėjo Mišių homilijoje, jog cerkvės pastatas turi simbolizuoti tikinčiosios bendruomenės tikėjimą ir meilę Kristui, paremtą rusų ortodoksų Bažnyčios dvasingumo turtais. Jis be to priminė ortodoksų pareigą „darbuotis su mūsų broliai katalikais, be prozelitizmo kėslų, kad būtų galima kartu su jais skleisti krikščioniškąsias vertybes, kurių taip reikia mūsų pasauliui“.

Vatikano radijas

Italijoje įkurta rumunų ortodoksų vyskupija

Rumunijos ortodoksų patriarchatas Italijoje įkūrė rumunų ortodoksų vyskupiją. Apie tai ketvirtadienį pranešė vyskupas Vincenzo Paglia, vidurio Italijos Terni vyskupijos ganytojas ir Italijos Vyskupų Konferencijos ekumenizmo ir dialogo komisijos pirmininkas. Vyskupas sakė, kad jam apie vyskupijos įkūrimą laišku pranešė Rumunijos patriarchas. Pasak vyskupo, žinia apie vyskupijos įkūrimą yra puiki. Svarbu, kad tikinčiųjų bendruomenei būtų suteikiamos sąlygos veikti ir reikštis bei organizuoti ir tvarkyti savo tikinčiųjų religinį gyvenimą, - pareiškė vyskupas Paglia. Anot jo, integravimasis į visuomenę negali būti nesuderinamas su žmonių religine dimensija. Italijos vyskupų žinių agentūros Sir duomenimis, maždaug pusė trijų milijonų 700 tūkstančių Italijoje įsikūrusių svetimtaučių yra krikščionys, o musulmonai sudaro maždaug trečdalį užsieniečių. Tačiau statistiniai duomenys liudija, kad imigrantų krikščionių procentas Italijoje nekito todėl, kad padaugėjo imigrantų ortodoksų. 2006 metais į Italiją atvyko 259 tūkstančiai ortodoksų daugiau nei ankstesniais metais. Todėl imigrantų ortodoksų skaičius, išaugęs iki 918 tūkstančių, pralenkė imigrantus katalikus, kurių yra 685 tūkstančiai.

Vatikano radijas

Puslapiai