Masonai: tarp pasaulietinės brolijos ir religinės bendruomenės

Spausdinimo versija

Milda Ališauskienė

Praėjusią vasarą Lietuvos spauda pranešė, kad šalyje įkurta masonų ložė. Daugeliui paslaptingai skambanti organizacija nusprendė išeiti į viešumą, tiek išrinktasis atstovas ryšiams su visuomene, tiek istorikai komentavo šios organizacijos istoriją bei tikslus, akcentuodami labdaringą masonų veiklą.

Įvairiai vertinama Laisvųjų mūrininkų brolija arba masonai, tokiais tapo dėl savo uždarumo, griežtos narystės bei spėjamos įtakos istoriniams įvykiams. Tačiau nepaisant pabrėžtinai pasaulietinės savo veiklos Laisvųjų mūrininkų brolijos arba masonų aprašymą galime aptikti ir religijotyrininkų literatūroje. Kita vertus prieš porą metų Didžiojoje Britanijoje naujai paskirtas Kenterberio arkivyskupas, Anglijos Bažnyčios vadovas, atsisakė skirti į aukštesnius postus dvasininkus šios brolijos narius, teigdamas, jog krikščionybė ir masonai yra nesuderinami dalykai. Tokiu būdu dar kartą iškeldamas klausimą apie masonų religinius įsitikinimus. Taigi kviečiu dar kartą prisiminti šios organizacijos istoriją, santvarką bei pasaulėžiūrą.

Masonai istorijoje

Istorikai teigia, jog pirmoji masonų didžioji ložė buvo įkurta 1717 metais Didžiojoje Britanijoje. Vėliau iš Britų salų masonai paplito Prancūzijoje bei Amerikoje. Manoma, jog per Paryžiaus salonus masonų idėjos įtakojo Amerikos, o vėliau ir Prancūzijos, revoliucijas. Benjaminas Franklinas, gausiai parėmęs Amerikos revoliuciją buvo masonas, taip pat kaip ir Amerikos prezidentai George Washingtonas, James Madison bei James Monroe.

Jau 1776 metais pirmoji masonų ložė buvo įkurta ir Lietuvoje. To meto masonų vaidmuo šalies visuomeniniam bei kultūriniam gyvenimui buvo didžiulis, daugiausia buvo veikiama mecenatystės bei labdaros srityse. Pirmoji masonų ložė Lietuvoje buvo pavadinta „Šv.Karolio riterių komandorija“, vėliau pervadinta Vilniaus „Gerojo ganytojo“ lože. Vėliau ji suskilo į tris – „Gerojo ganytojo“, „Išminties šventovės“ ir „Uoliojo lietuvio“. Tuo metu Vilniuje veikė ir moterų ložė „Tobuloji ištikimybė“. Dėl to meto politinių įvykių masonų veikla nuo 1789 metų kuriam laikui buvo apmirusi, o kai kur ir visai nutrūkusi, vėl atgijo po 1812 metų. O laikotarpis tarp 1816-1819 metų yra laikomas masonų aukso amžiumi - tuo metu Lietuvoje veikė 12 masonų ložių, kurios vienijo apie 700 narių. Pasak istorikų, tuo metu „visi, kas buvo bent kiek kilnesni, iš visų plačiosios Lietuvos visuomenės klasių, siekė anuomet garbingo masono vardo, kurį vis dėlto nelengva buvo gauti“. Tuo metu masonai aktyviai dalyvavo labdaringoje veikloje, rėmė našlaičius, neturtingus, gabius studentus, kūrė įvairias socialines programas. Tačiau 1822 metais caras Aleksandras I uždraudė slaptų organizacijų veiklą, masonų ložės buvo uždarytos, o jų turtas konfiskuotas ir sudegintas. Tarp žymiausių Lietuvos masonų yra visiems žinomos pavardės – Mykolas Dluskis, Mykolas Rėmeris, Laurynas Stuoka-Gucevičius, Jonas Rustemas ir kiti.

Kaip tampama masonu

Norint tapti masonu reikia gauti ložės nario rekomendaciją bei užpildyti anketą, nurodant savo vardą, pavardę, amžių, užsiėmimą ir gyvenamąją vietą. Vėliau masonų ložės nariai turi vienbalsiai pritarti naujai kandidatūrai. Vienas svarbiausių reikalavimų masonams yra tikėjimas Aukščiausia dievybe ir sielos nemirtingumu. Tačiau praktiškai masonai laikydavosi atokiau nuo katalikų, žydų ir kitų rasių atstovų. Katalikiškose šalyse masonais dažniausiai tapdavo laisvamaniai ir antiklerikalai, tuo tarpu anglosaksų šalyse – baltieji protestantai-evangelikai. Susirinkimų metu masonams yra draudžiama kalbėtis apie religiją ir politiką, nes šios temos skaldo žmones. Masonai yra skatinami išpažinti kokią nors religiją, tačiau nėra nustatytos vienos kurios nors.

Norint tapti masonu reikia pereiti tris iniciacijos ritualo lygmenis. Pirmasis lygmuo – pradedančiojo (Entered Apprentice). Antrasis lygmuo – brolijos narys (Fellow Craft), trečias lygmuo – masonas-mokytojas (Master Mason). Ložės vadovas yra vadinamas gerbiamu mokytoju (Worshipful Master). Trečiasis lygmuo JAV gali būti pasiektas per kelis mėnesius, tuo tarpu Didžiojoje Britanijoje tai užtrunka trejus metus.

Pagrindiniai masonų principai yra broliška meilė (tolerancija, pagarba, geranoriškumas ir kitų, ypač brolijos narių, supratimas), parama (rūpestis visa visuomene per filantropiją) ir tiesa (moralė). Minėti principai turėtų tapti pagrindiniais masono gyvenime. Sakoma, jog masonai priima gerus žmones ir padaro juos dar geresniais.

Masonų brolija ar masonų religija?

Jau pirmuosiuose masonų susirinkimuose buvo aptariamos metafizinės problemos, tačiau nepaisant Anglijos Bažnyčios ar kitų tuo metu vyraujančių religinių bendruomenių teologinių perspektyvų buvo atsigręžta į Vakarų ezoterinius mokymus, kuriuos anksčiau platino Rožės kryžininkų (Rosicrucians) ordinai. Praėjus keliems dešimtmečiams po įsikūrimo jau 1738 bei 1751 metais pasirodė pirmieji Popiežiaus laiškai smerkiantys masonus. Kas sukėlė tokią Katalikų Bažnyčios vadovybės reakciją, jeigu oficialiai teigiama, jog masonai tai pasaulietinė brolija, o ne dar viena religija?

Tikroji masoniškoji pasaulėžiūra naujam nariui yra perduodama etapais. Amerikos ir Didžiosios Britanijos ložėse yra naudojama 33 lygių senovinių ritualų sistema, kurios metu yra pristatoma kosmoso kaip kelių lygių, kuriuos turi pereiti siela, keliaudama į Dieviškąją tikrovę, samprata. Masonai savo religingumą supranta kaip universalų, tinkantį visoms religijoms, kuris remiasi gyvenimo bendryste, tikėjimu prigimtiniu įstatymu, esančiu kiekviename žmoguje. Tai lyg bendras visoms religijoms tikėjimas, kurį šios savo ruožtu vėliau „apaugino“ įvairiomis teologinėmis dogmomis, užmiršdamos esmę. Tikrasis masonas yra tas, kuris dirba kaip šventovėje, tiek visuomeniniame gyvenime, tiek savo sąžinės slapčiausiuose kampeliuose siekdamas atkurti savo vienovę su absoliutu, įveikia kančias ir mirtį. Tikrasis masono darbas yra darbas su savimi, su savo sąžine, įstojus į šventovę jį supa tyla, anksčiau čia patekusių, kuri padeda įsiklausyti į savo sąžinę ir tęsti vidines savo paieškas.

Jau minėta kosmoso samprata yra esminė masono pasaulėžiūroje, šių metafizinių apmąstymų esmė yra visur esantis, amžinas, nekintantis principas, esantis už kalbos galimybių konceptualizuoti (kai kur vadinamas Dievu). Šis principas įgauna išraišką prigimtiniame įstatyme. Taip pat egzistuoja kosmosas, kaip erdvė ir judesys kaip pagrindinės žmogaus suvokimo sąvokos. Kosmoso pagrindas yra Dvasia/sąmonė, kuri pasireiškia kaip energija ir materija. Kosmosas yra suprantamas kaip amžinas keitimasis ir besitęsiantis kūrimas, kai energijos ir pirminės materijos sąveikoje gimsta pagrindiniai septyni egzistencijos lygiai – fizinis, gyvybinis, karminis, astralinis, manos, budi ir atmos. Šie egzistencijos lygiai yra aptinkami ir kiekviename individe.

Masonų simbolika

Masonai iki šiol naudoja viduramžiškus mūrininkų įrankius kaip simbolius ir ritualų metu. Pavyzdžiui, gulsčiukas simbolizuoja, kad visi brolijos nariai yra lygūs. Aukščiau minėtuose iniciacijos ritualo lygiuose taip pat yra naudojami įvairūs simboliai. Pavyzdžiui, trys iniciacijos lygiai simbolizuoja trijų lygių šventovę. Įvedant naują narį į šventovę jis atsiduria pirmajame jos aukšte, t.y. ložėje, kuri simbolizuoja karaliaus Saliamono šventovę. Šis lygis simbolizuoja inicijuojamojo psichologinį kontaktą su materialiuoju pasauliu. Jam yra papasakojama apie egzistuojantį kitą lygį, kuris simbolizuoja jo sąmonę ir kuriame jis tobulės psichologiškai suprasdamas savo sąmonę. Antrojo lygio ceremonija dažniausiai vyksta šventovės viduryje esančioje koplyčioje, kuri simbolizuoja sielą. Trečiojo lygio ceremonija vyksta prie įėjimo į Šventų Švenčiausiojo, turinčio ryšį su Dvasia, patalpą.

***

Be abejo sunku būtų išsamiai aprašyti kelis šimtmečius veikiančios organizacijos raidą, veiklą bei pasaulėžiūro s kaitą tokiame nedideliame straipsnyje. Tačiau nors ir trumpai pristačius Laisvųjų mūrininkų brolijos arba masonų organizacijos pasaulėžiūrą manau ne vienam skaitytojui nekils klausimų apie religinius įsitikinimus, išpažįstamus brolijos narių tarpe, kurie be abejo leidžia daryti prielaidas apie ir religinę šios organizacijos prigimtį. O pastaruoju metu masonų vykdoma „išsiviešinimo“ politika leidžia tikėtis būsiant mažiau spekuliacijų bei įtarimų šios brolijos atžvilgiu bei atsiveriančiomis naujomis galimybėmis mokslininkams tyrinėti šios organizacijos veiklą.


Sutrumpintas straipsnio tekstas publikuotas savaitraštyje „Dialogas“, 2004-03-19 Nr. 12 (605) pavadinimu "Paslaptingoji draugija - masonai". Skelbiama gavus leidimą. Pateikta medžiaga yra „Dialogo“ redakcijos nuosavybė. Kopijuoti, platinti be redakcijos sutikimo DRAUDŽIAMA.

raktiniai žodžiai: 
Milda Ališauskienė

Praėjusią vasarą Lietuvos spauda pranešė, kad šalyje įkurta masonų ložė. Daugeliui paslaptingai skambanti organizacija nusprendė išeiti į viešumą, tiek išrinktasis atstovas ryšiams su visuomene, tiek istorikai komentavo šios organizacijos istoriją bei tikslus, akcentuodami labdaringą masonų veiklą.

Įvairiai vertinama Laisvųjų mūrininkų brolija arba masonai, tokiais tapo dėl savo uždarumo, griežtos narystės bei spėjamos įtakos istoriniams įvykiams." data-share-imageurl="">

Komentarai

gal kas patartu kur turiu kreiptis. namo numeris 860668264.dekui

Gal kas papasakotu, kokiais tikslais ir kam viso sito reikia? Finalas jau senai aiskus - piemuo, pora gerai treniruotu aviganiu ir banda aviu, su isiutais po oda I.D.chip'ais. Negalejau nepastebeti, jog vis daugiau ir daugiau zmoniu stengiasi tapti ivairiausiu slaptuju organizaciju nariais ir igauti atitinkama statusa - kam? Nemanau kad kazkieno suteiktas laipsnis, prides nors vienam ir pastaruju sparnus ir kai visuomene bus masiskai naikinama - save laikantys "isrinktieji" gales kylti i padanges ir stebeti viska is aukstumu. Duokite tam zmogeliui "murininku" trobeles koordinates, gal pilieciui tai paskutine viltis, o gal pilietis mano, jog isausus "TAI" dienai, sheichai, monarchai ir "the crown", nuplysusi lietuvaiti su kokio tai, aukstojo mokslo baigimo "vilko popieriais", pasaulio elitas priims i savo gretas? Graudus vaizdas - nebera nei saliu, nei tautu, liko tik piemenu, tarpusavyje pasidalintos teritorijos, kuriu sienos jau senai nebesaugomos, nes avys - negali suvokti to, kad jos avys, o tai reiskia, kad jos nebesusitars ir viena diena neatsigrez pries ganytoju tironija, nes jos priprato prie rutinos, ribojamo edalo kiekio, ribojamu saules spinduliu, vandens ir apskritai - regejimo lauko. Juk avims atrodo, kad anoje kalno puseje gyvenancios avys, gyvena geriau, nes jos nesioja varpelius, paristus po kaklu ir sargybiniai, jas saugantys synis nors ir agresyvesni, bet tuo paciu grazesnio plauko, pasitempe... Kas turinio esme suprato, o jei dar ir susimaste - sveikinu. Sis komentaras nera provokacine medziaga, kaip daugelis, musu dienomis transliuojamu laideliu ar publikuojamu straipsniu. Tai kas slapta ir nekiekvienam prieinama, negali buti gera. Ir tik naivuoliai gali manyti, kad netradicine apranga ar slapti ritualai, daro juos ipatingais. Visa tai ne kas kita, kaip tik "skaldyk ir valdyk" savaime aisku, kad naivuoliai, visada manys jog jie valdo ir kontroliuoja...

yra visokiausiu organizaciju,sektu, kuriu vadai nori paversti zmones sau patogiais irankiais,vienokiu ar kitokiu tikslu igivendinant savo sumanymus, o dar tiksliau, masonai tai vilkai avies kailyje-setono vaikai, kuriu tikslas apjuodinti popieziu,Sventaji Sosta,sugriauti pasitikejima Dievo Sunumi JEZUMI KRISTUMI,Skaitykite Sv.RASTA,apastalu darbus,gerbkite ir garbinkite Jezu esanti Sv.Ostijoje, pasiveskite sv.Mergeles Marijos globai kalbedami rozanciaus malda,ir tada jokie antikristai jusu nenugales, atsiminkite esame atpirkti brangiu dangiskojo DIEVO TEVO Kurejo Sunaus, Jezaus Kristaus krauju,

http://www.youtube.com/watch?v=6r6pfMaCoII

Kiek teko girdeti 33-iame lygyje sektos nariams atskleidziamas tikrasis garbinimo objektas : kazkoks gyvis su ragais( apytikris pavadinimas). Kazkada buvo isleista knyga demaskuojanti slaptuma sio tikejimo. <br /> Apeigu metu naudojama lotynu kalba, labai smulkmeniski ritualai:zenk ten , kalbek ta, priesaika atliekama gulantis i graba ir pn.( pastaraja informacija paliudijo buves narys). Labai daug simboliu...<br /> Manyciau ji graziai atrodo is pradziu, bet 33 lygyje sako ,kad atsikratyti ju per velu?

Noreciau tapti masonu bet deja informacija labai miglota arba neaiski. Ta prasme "masonu organizaciju" kaip suprantu internete yra labai daug, o kaip suprasti kuri tikra? Kiek zinau masonai apie save niekada neskelbia, o cia internete pirmam puslapije 10 panasiu organizaciju, ar tai realu ar tesiog kazkas save pavadino masonu ir tiek?<br />Na jai ka tikrai noreciau gauti daugiau info, cziburka@gmail.com

Man bloga darosi skaitant, kad kaikurie mano tautieciai yra tokie tamsuoliai. "netapk masonu" mielas zmogau jus esate ne daugiau kaip religinis fanatikas. Tik ka skaitytame labai informatyviame straipsnyje aiskiai isdestoma istoriniai faktai kurie teigia, kad masonu loze NERA RELIGINE ORGANIZACIJA, tai isvis yra pati tolerantiskiausia religiniu aspektu organizacija, kurios tiesos apibendrina visus tikejimus. Jei ieskote samokslo teoriju siulau atsigrezti i "sventaji sosta" Kunigu pedofilija (beje numyletasis popiezius situ iskrypeliu net neatiduoda teismui), vatikano manipuliacija, reiksmingu istoriniu faktu, kuriuos turi teise zinoti placioji visuomene slepimas ir dar daugybe kitu nuodemiu, kuriuos galeciau vardinti be perstojo. As nepasisakau pires krikscionybe kaip pries tikejima, ji yra paremta tikrai aukstos morales tiesomis ,kurios man yra ne svetimos (beje panasios i masonu skelbiamas) bet pati religija ir jos hierarchija yra supuvusi is vidaus, ir jus su tuo negalite gincytis. As nesu masonu lozes gerbeja, bet negaliu nutyleti kai matau, kad yra dar daugybe zmoniu tiesiog viduramziskai tikinciu mitais, kai akivaizdus ISTORINIAI faktai teigia visai kitaip. Pati esu istorijos magirstre ir galiu drasiai ir argumentuotai gincytis situo klausimu. O ponui ar poniai "del masonu" siulau skaityti maziau fantastines literaturos ar ziureti to paties zanro filmu. Siais laikais tiesiog populiaru tiketi samokslo teorija, zmones netgi nori tiketi, kad kazkokia slapta ir kraupi organizacija valdo visa pasauli. Susimastykite ar ji tikrai yra tokia slapta? jei neslepia nariu pavardziu, netgi susitikimo vietu, jei su placiaja visuomene dalinasi savo pasauleziura. Daug kam is musu tiesiog i krauja iauge bijoti to ko nesuprantame, bet gal lengviau butu tiesiog pabandyti suprasti ir blaiviai pazvelgti i FAKTUS o ne mitus. Atsiprasau jei ka izeidziau, bet tai mano asmenine nuomone.

Metafizika,kiek pamenu apibrezima tai:minciu judejimas ratu.Iskart prisiminiau viena garsu ginca,tarp mano dievo Einsteino ir jo aponento Nilso Boro,sutrumpintai skamba taip:Einsteinas viska galima apskaiciuoti,Boras mazdaug viskas dievo rankose jo neimanoma apskaiciuoti.Kas is ju buvo teisus ?Einsteinuj galima butu apeliuoti,.pvz.mano draugas laimejo loterejoj ir nusigere,o Borui ,lipam adgal i medzius?Manau shis klausimas turetu rupeti musu pasaulio valdovams,nu aisq jai tik jie vadovaujasi sveiku protu,o ne jausmais,nes pvz, be atodairiskas valdzios siekimas,manau greiciau jausmas,noreciau paremt spejima paprastu faktu,sumazint populecija zmoniu galima dviem budais,stilium viena seima vienas vaikas arba numarint,ir dar klausimas kox budas paprastesnis,sitie du sprendimai labai skiresi vienas nuo kito,pirmas profesionalus vadovavimas antras banalus manipulevimas.Beje noreciau padisputuoti su morim taip kaip manau jos ir yra kertinis akmuo viskame kame,TIK KVAILAS APIE MOTERI KALBES VIENASKAITA :-)

Pirmas komentaras įdomus. Kitiems siūlyčiau giliau pažvelgti į visų religijų istoriją (ne vienpusiškai), kam ir dėl kokių tikslų jos buvo sukurtos. Juk visos religijos ir kitos panašaus pobūdžio organizacijos (suprasdamos proto ir visatos veikimo principus ir dėsnius) prie tikrų ir nekintamų tiesų pritempia savo tiesas. Taip siekiama sąmoningai suklaidinti žmones, kad žmogeliai nežinotų ir nesuprastų tikrųjų tiesų tikėdami religijomis, dogmomis, prietarais, ritualais ir būtų sėkmingai valdomi. Taip dauguma žmogelių-avinėlių nesivadovauja savo proto ir visatos (ar Dievo) dėsniais veikiančiais tiesiogiai per jį principais, žodžiu nesupranta nei kas jis, nei kas yra kas, o galią suteikia kitiems kas skelbiasi veikiantys Dievo vardu ir pan. Todėl religijos Šv. raštą aiškina pažodžiui gerokai pridėdamos nuo savęs ir visą tą kokteiliuką pavadina Šv. raštu. Juk pranašas Jėzus savo pavyzdžiu rodė, kad vienintelė sąlyga - žmogaus tikėjimas be tarpininkų ir jokių religijų. Na trumpai visko nesurašysiu, bet kas gerai pagalvos, tas supras ir bus visiškai laisvas nuo bet kokių dogmų, religinių ar panašių organizacijų, nes bus PATS SAVO LAIVO KAPITONAS..... Visiems linkiu sėkmės!

Tapes masonu tapsi zmonijos isdaviku ir priesu...

Puslapiai