Apie Valdorfo pedagogiką: INFORM

Versija spausdinimui

Dokumentai apie Valdorfo pedagogiką

INFORM rašto, gauto Teisingumo ministerijoje 2001-01-31 vertimas.

Rašto atsiradimo aplinkybės:

Švietimo ministerijai svarstant Valdofro pedagogikos kaip alternatyvinės švietimo koncepcijos įteisinimo Lietuvoje galimybes, Teisingumo ministerija kreipėsi į keletą užsienio organizacijų prašydama pakomentuoti Valdorfo pedagogikos sąryšį su jos kūrėjo Rudolfo Steinerio propaguota antroposofija. Šioms organizacijoms buvo užduoti keturi klausimai:

  1. Kas sieja Waldorf'o pedagogiką ir antroposofiją?
  2. Ar Waldorf'o pedagogikos metodologijos naudojimas valstybinėse mokyklose būtų laikomas valstybinių mokyklų sekuliarumo pažeidimu šalyse, kuriose valstybės ir bažnyčios atskirumas ir valstybinių mokyklų sekuliarumas įtvirtintas įstatymu?
  3. Kokį statusą Valdorfo mokyklos turi Jūsų šalyje? Ar tai - privačios mokyklos (jei taip, tai ar valstybė jas finansuoja?), ar - valstybinės?
  4. Kai kurie religinės scenos stebėtojai (pvz., p. A.Dvorkin iš Tarptautinio Dialogo centro) yra pastebėję, kad kai kuriose Europos valstybėse Waldorf'o pedagogika yra laikoma sektantiška. Gal galėtumėte pasiremdami Jums prieinama informacija pakomentuoti įtaką, kurią patiria Waldorf'o mokyklų mokiniai mokomi pagal šios pedagogikos krypties metodus?

Kam:    Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai
Faks.:   0037 02 62 59 40
Nuo:     INFORM [Information Network Focus on Religious Movements]
Data:    2001-01-31
Dėl:      INFORM pranešimo Waldorf/Steiner

Gerb. p. Glodeni,

Siunčiame Jums pranešimą apie Waldorf’o išsilavinimą ir jo ryšius su Rudolf’u Steiner’iu ir Antroposofijos draugija. Pranešime pateikiau nuorodas į kritinius šaltinius Internete, į kuriuos siūlyčiau Jums atkreipti dėmesį, kadangi ten pateiktas platus spektras rašinių minėta tema. Jei Jums kiltų papildomų klausimų, būtinai su mumis susisiekite.

Nuoširdžiai Jūsų,

[parašas]

Amanda Van Eck
Informacijos pareigūnė 

 

 

INFORM pranešimas: Waldorf/Steiner

Ryšiai tarp Waldorf’o išsilavinimo ir Rudolf’o Steiner’io Antroposofijos:

Rudolf’as Steiner’is (1861-1925) įkūrė Antroposofijos draugiją 1912 m. po didelių nesutarimų su Annie Besant ir Teosofijos draugija (kurią 1875 m. įkūrė Helena Petrovna Blavatsky). Švietimas buvo vienas iš pagrindinių [antroposofijos] judėjimo akcentų, ir Waldorf’o mokyklos buvo pradėtos 1919 m. siekiant pritaikyti šią naują švietimo sistemą, paremtą Rudolf’o Steiner’io žmogaus prigimties supratimu.Kaip rašoma Waldorf’o švietimo [sąjūdžio] Interneto svetainėje, šiuo metu pasaulyje yra apie 500 Waldorf’o mokyklų, iš kurių daugiau nei 140 – Šiaurės Amerikoje.

Žmonės, kurie remia Waldorf’o mokyklas, paprastai teigia, kad nėra jokio ryšio tarp mokyklų ir [Antroposofijos] draugijos; taigi jie laiko šias mokyklas nekonfesinėmis, neprisilaikančiomis nei vienos konkrečios religinės tradicijos teiginių. Tačiau kritikai teigia, kad dauguma mokytojų [šiose mokyklose] yra antroposofai, kurie apmokomi Waldorf’o mokytojų rengimo institucijose, ir iš kurių nereikalaujama kitokio pasirengimo. Waldorf’o programa taip pat kritikuojama dėl pernelyg didelio Steiner’io teorijų apie vaiko vystymąsi ir dvasinę daiktų prigimtį pabrėžimą. Tokiu būdu [gamtos] mokslų pamokos remiasi paprastu [reiškinių ir dalykų] stebėjimu susietu su dvasinėmis koncepcijomis, o ne moksliniu tyrinėjimu. Istorijos mokoma ją perpynus su mitologija ir legendomis, tikėtinas ir Senojo Testamento istorijų, kitų religinių tradicijų bei istorinių veikėjų svarbos aptarimas Rudolf’o Steiner’io dvasinio mokslo šviesoje.

Waldorf’o programa

Waldorf’o mokyklos yra orientuotos į vaiką. Stengiamasi leisti vaikui mokytis savu tempu. Tie patys mokytojai lydi mokinius nuo pirmos iki aštuntos grupės, išvystomi ryšiai tarp mokytojų ir vaikų ir pastariesiems netenka kiekvienais metais iš naujo prisitaikyti prie naujų mokytojų. Skaityti nemokoma – skaitymo įgūdis turi atsirasti kaip natūrali mokymosi rašyti pasekmė. Rašyti mokoma per piešimą. Kiekviena raidė nupasakojama individualiai, pasakos konteskte, ir uotmet mokiniai mokosi ją nupiešti. Šio proceso metu jie išmoksta kiekvienos raidės formą, ir galiausiai – visą abėcėlę. Taip pat mokoma pažinti skaičius – vieną po kito, per pasakas, o po to mokoma juos piešti. Visų pirma mokoma romėniškų skaičių. Menas laikomas labai svarbia programos dalimi. Jei įmanoma, kiekviena klasė turi savo sodą. Kita svarbi programos dalis yra ritminė gimnastika [angl.: eurythmy], vizualinė garso išraiška gestų pagalba, kurios mokoma visose mokyklos lygiuose. Waldorf’o mokyklos švenčia krikščioniškas kalendorines šventes.

Bažnyčios atskyrimas nuo valstybės ir Waldorf’o išsilavinimas

JAV Waldorf’o mokyklos paprastai yra privačios, bet kai kurios valstijos yra padarę Waldorf’o mokyklas „čarterinėmis mokyklomis”, kurias iš esmės finansuoja valstybė. Keliose vietose tai sukėlė nemažų prieštaravimų. Milwaukee (WI) ir Detroitas (Michigan’o valstija) yra įtraukę Waldorf’o mokyklas į valstybinių mokyklų sistemą ir jas finansavo kaip „alternatyvias“ valstybines mokyklas. Kalifornijoje Harriet Tubman Village mokykla yra Waldorf’o mokykla, turinti čarterinės mokyklos statusą, ir tai reiškia, kad ji yra privati mokykla veikianti pagal sutartį su valdžia ir yra valstybės finansuojama. Viena [Waldorf’o mokyklos] mokytojų Lilian’a Cooper pateikė formalų skundą dėl savo patyrimų mokytojų lavinimosi kursuose, į kuriuos ją siuntė mokykla. Cooper pateikė skundą San Diego Švietimo tarybai, tačiau pastaroji atsisakė nutraukti finansavimą mokyklai. Mokyklos programa iki šiol tikrinama. Kritikai įsitikinę, kad Waldorf’o mokyklos pažeidžia Konstitucijoje įrašytą bažnyčios ir valstybės atskyrimo koncepciją. Šiuo argumentu remiamasi jau ir kitose JAV valstijose. Organizacija „People for Legal and Non-Sectarian Schools (PLANS – „Žmonės už teisėtas ir nekonfesines mokyklas”) pateikė ieškinius federaliniu lygiu Sacramento ir Twin Ridges (Kalifornijos valstija) miestuose teigdama, kad Waldorf’o mokyklų finansavimas valstybės lėšomis pažeidžia Konstituciją. Teismo proceso pradžia numatyta š.m. pavasariui.

Waldorf’o išsilavinimas Europoje

Daug[elis] Waldorf’o mokyklų Europoje veikia kaip privačios ir nepriklausomos, alternatyvios mokyklos. Požiūris į Waldorf’o mokyklas konkrečioje šalyje priklauso nuo toje šalyje paplitusio požiūrio į alternatyvias religines grupes, tokias kaip Antroposofijos draugija. Skirtingose Europos šalyse į tokias grupes, o taip pat ir į su jomis susijusias mokyklas žiūrima labai skirtingai. Olandijoje iš dalies tėvų, siuntusių savo vaikus į Waldorf’o mokyklas ir tuo nusivylusių, iniciatyva buvo įsteigta draugija [siekianti priešintis Waldorf’o mokyklų plitimui?] (SIMPOS). Vokietijoje yra pasirodę pranešimų, kritikuojančių kai kuriuos rasistinius Steiner’io požiūrius (kritinius straipsnius galima rasti www.waldorfcritics.org/).

Waldorf’o mokyklos ir jų auklėtiniai

Kritikai laikosi nuomonės, kad Waldorf’o mokyklas baigę mokiniai yra menkai tepasiruošę atšiaurioms tolesnio tobulinimosi sąlygoms. Ypač skaitant pranešimus PLANS Interneto svetainėje galima rasti daugnusiskundimų dėl mokslinio me todo nesupra timo ir biologinių procesų žinių trūkumo [Waldorf’o mokyklose]. Tačiau kiti teigia, kad tai yra kur kas švelnesniais metodais paremta pedagoginė sistema nei mechaniškas mokymasis, dažnai neatnešantis supratimo. Mokiniai gali pasitikėti savo mokytojais, kurie juos lydi per visą mokslo mokymosi laiką. Vaikai nespaudžiami mokytis, nes mokymosi tempai koreguojami pagal vaiko poreikius. Be to, kai kurie giria metodus, kuriais Waldorf’o mokyklos propaguoja intelektualinius, meninius ir dvasinius elementus, sujungdami juos su judėjimu (ritmine gimnastika). Tačiau kritikai sako, kad šio dvasinio elemento įterpimo neturėtų būti mokyklos programoje.