Diskriminacijos dėl religijos (įsitikinimų/pažiūrų) apraiškos

Versija spausdinimui

Šis informacinis straipsnis yra parengtas įgyvendinant projektą „Prieš diskriminaciją ir netoleranciją: efektyvesnio bendradarbiavimo paieškos bei galimybės” (Nr. VS/2009/0374; SI2.542844; sutarties priedas Nr. VS/2010/0114).

Šio informacinio straipsnio turinys nebūtinai atspindi Europos Komisijos Užimtumo ir socialinių reikalų generalinio direktorato nuomonę arba poziciją. Nei Europos Komisija, nei bet kuris asmuo, veikiantis jos vardu, neatsako už galimą šio teksto informacijos panaudojimą.

Eurobarometro apklausos „Diskriminacija ES šalyse 2009 metais“ duomenimis, diskriminacija dėl religijos ar tikėjimo yra santykinai mažai paplitusi Lietuvoje. 14 proc. Lietuvos respondentų nurodė, kad ši diskriminacijos rūšis yra paplitusi. Tuo tarpu ES šalyse narėse taip manančių yra daugiau: 39 proc. respondentų nurodė, kad diskriminacija dėl religijos ar tikėjimo rūšies yra paplitusi.

Lyginant su 2008 m. atlikto tyrimo duomenimis, gyventojų skaičius, manančių, kad diskriminacija religijos arba įsitikinimų pagrindu paplitusi, išaugo nežymiai. Specialios Eurobarometro apklausos Nr.296 „Diskriminacija Europos Sąjungoje 2008 m. Suvokimas, patirtis ir požiūris“ metu 11 proc. apklausoje dalyvavusių Lietuvos gyventojų nurodė, kad ši diskriminacijos forma yra paplitusi.

2008 m. atlikta Flash Eurobarometro apklausa „Diskriminacija Europos Sąjungoje“, kur buvo tiriamas gyventojų požiūris į diskriminacijos paplitimą skirtinguose sektoriuose ES šalyse. Apklausos duomenimis daugiausia apklausoje dalyvavusių Lietuvos gyventojų mano, kad diskriminacija dėl religijos ar tikėjimo yra paplitusi švietimo sektoriuje (šį atsakymą pasirinko 13 proc. apklaustųjų). 9 proc. nurodė, kad diskriminacija dėl tikėjimo arba įsitikinimų yra paplitusi perkant produktus. Ir tik maža Lietuvos gyventojų dalis (7 proc.) nurodė, kad diskriminacija dėl religijos arba įsitikinimų yra paplitusi sveikatos apsaugos sektoriuje.

Eurobarometro apklausa „Diskriminacija ES šalyse 2009 metais“ parodė, kad tik nedidelė dalis (7 proc.) Lietuvos respondentų mano, kad asmens religinių įsitikinimų raiška gali sukliudyti asmeniui įsidarbinti. Tuo tarpu 22 proc. ES respondentų mano, kad asmens religinių įsitikinimų raiška yra kliūtis siekiant įsidarbinti.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos skundų statistika. 2008 m. tirti 6 galimos diskriminacijos dėl religijos ar įsitikinimų atvejai sudarė apie 3 proc. visų tų metų tyrimų. 2009 m. buvo ištirti 4 atvejai kas sudarė kiek daugiau nei 2 proc. visų Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atliktų tyrimų. Daugiausia skundų dėl diskriminacijos religijos ar įsitikinimų pagrindu buvo pateikta dėl nelygybės apraiškų švietimo srityje – 75 proc. Ketvirtadalį (25 proc.) kreipimųsi į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą 2009 m. sudarė skundai dėl diskriminacijos atvejų religinių įsitikinimų pagrindu valdžios ir valdymo institucijų veikloje.

Lietuvoje egzistuojančios pelno nesiekiančios organizacijos, įgyvendinant religijos laisvės, religinės tolerancijos bei religinio pliuralizmo principus šiuolaikinėje visuomenėje, siekia skatinti religinę toleranciją šalyje. Galime paminėti šiuos gerosios praktikos pavyzdžius. Nuo 2007 m. Lietuvoje vykdomas projektas „Gyvosios bibliotekos“, kurio metodą sukūrė ir tinkamą jo taikymą prižiūri Europos Tarybos. Šiuo metu projektą administruoja Nacionalinis socialinės integracijos institutas. Kiekvienas metais pristatoma apie 10-15 „Gyvųjų bibliotekų“, kurios, anot rengėjų, apkeliauja pagrindinius festivalius, kitus renginius visoje Lietuvoje. Renginiuose yra dalyvavę islamo, judaizmo, skirtingų krikščionių (katalikai, liuteronai, stačiatikiai) atstovai, induistas.

Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras įgyvendino projektą „Sąmoningas pasirinkimas“. Viena iš šio projekto veiklų – parengti ir publikuoti lankstinukus apie įvairias Lietuvoje veikiančias ir dažniausiai visuomenės dėmesio sulaukiančias naujas religines grupes. Šiuo metu projekto iniciatoriai parengė ir interneto svetainėje www.religija.lt publikavo 15 lankstinukų apie įvairius religinius judėjimus. Objektyvios informacijos apie naująsias religijas sklaida visuomenėje mažina įtampas, kylančias dėl šių grupių veiklos, prisideda prie pilietinės visuomenės plėtros, kuria religinės tolerancijos ir nediskriminavimo atmosferą.

Be nevyriausybinio sektoriaus į antidiskriminacines veiklas įsitraukia ir mokslo ir studijų įstaigos. Vytauto Didžiojo universiteto Kultūrų studijų centras inicijavo ir vykdė 2006-2008 m. ES finansuojamą projektą „Visuomenė ir gyvenimo stiliai: socialinio harmonizavimo stiprinimas pasitelkiant subkultūros bendruomenių žinias“. Projekto metu buvo atliekami naujųjų religinių judėjimų moksliniai tyrimai, su jų rezultatais supažindinama visuomenė. Projekto metu buvo rengiamos diskusijos, kuriose dalyvaudavo įvairių socialinių grupių, tarp jų ir naujųjų religinių judėjimų atstovai.

Horizontalaus ir vertikalaus suinteresuotų organizacijų ir institucijų bendradarbiavimo stiprinimas suteikia daugiau galimybių kovoje prieš diskriminaciją. Nuo 2010 m. vasaros Lietuvoje pradėjo veikti Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas, kurio tikslas – sutelkti NVO organizacijas, atstovaujančias diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamas gyventojų grupes, kovoje už lygybę ir įvairovę. Pozityvi skirtingas gyventojų grupes (netradicines religijas išpažįstančius asmenis, neįgaliuosius, pagyvenusius, jaunimą, moteris, LGBT, tautines mažumas) atstovaujančių organizacijų patirtis ir žinios kovojant už lygias teises padeda ieškoti naujų efektyvių sprendimų antidiskriminacijos sferoje.

Forumo veiklos bei kitos į kovą prieš diskriminaciją nukreiptos iniciatyvos įgyvendinamos pagal projektą „Prieš diskriminaciją bei netoleranciją: efektyvesnio bendradarbiavimo paieškos bei galimybės“. Projektas finansuojamas pagal ES užimtumo ir socialinio solidarumo programą Progress. Projekto veiklomis siekiama padidinti diskriminuojamų grupių socialinį ir ekonominį aktyvumą bei sukurti atitinkamus bendradarbiavimo tinklus, skatinti vertikalų ir horizontalų bendradarbiavimą tarp antidiskriminacijos srityje dirbančių organizacijų, tokiu būdu sudarant sąlygas formuoti antidiskriminacijos politiką bei efektyviau vykdyti politines priemones praktikoje.

Už įvairovę, prieš diskriminaciją        

raktiniai žodžiai: