Gedulas Chaldėjų bažnyčioje. Popiežiaus užuojautos telegrama

Versija spausdinimui

Pirmadienį Irake buvo palaidoti Mosule po sekmadienio mišių barbariškai nužudyti keturi chaldėjų katalikų dvasininkai – kunigas ir trys diakonai. Chaldėjų patriarchas Emmanuel II Delly kartu su visais chaldėjų Bažnyčios vyskupais pasmerkė šį žiaurų nusikaltimą prieš Dievą ir žmoniją, - pažymėjo patriarchas, drauge melsdamas amžino poilsio naujiesiems chaldėjų Bažnyčios Irake kankiniams – 35 metų kun. Ragheed Aziz Ganni ir trims jo subdiakonams Basman Yousef Daoud, Gassan Bidawed ir Wahid Hanna.

Popiežius Benediktas, Vatikano Valstybės sekretoriaus telegramoje Mosulo vyskupui Paul Faraj Rahho išreikė gilų liūdesį dėl beprasmiško dvasininkų nužudymo, išreiškė užuojautą jų artimiesiems, dvasinėje vienybėje su Mosulo tikinčiaisiais pavedė jų sielas Dievo gailestingumui bei dėkojo už nesavanaudišką Evangelijos liudijimą. Popiežius drauge reiškė viltį, kad jų auka įkvėps visus geros valios žmones nesiduoti pikto ir smurto nugalimiems, bet piktą nugalėti gerumu bei bendradarbiauti siekiant priartinti susitaikymo, teisingumo ir taikos aušrą Irake.

Keturi chaldėjų dvasininkai po sekmadienio mišių buvo begrįžtantys automobiliu į klebono namus kai sankryžoje buvo sustabdyti ginkluotų vyrų. Automobiliu keliavo penkiese – Mosulo Šv. Dvasios parapijos klebonas kun. Ganni, trys subdiakonai ir vieno jų žmona. Trys diakonai, gal būt ką nors negero nujausdami, jau kelias dienas iš eilės lydėjo kleboną, kad galėtų ji apsaugoti. Anot artimųjų, visi nužudytieji buvo jauni, tikėjimo kupini krikščionys, kurie keliavo su klebonu rizikuodami savo gyvybėmis iš meilės Kristui.

Ligi šiol neišaiškinti užpuolėjai gatvės sankryžoje sustabdė dvasininkų automobilį, liepė keliavusiesiems išlipti, įsakė drauge buvusiai moteriai atsitolinti ir po to nušovė kunigą ir diakonus. Liko neišaiškinta, kurios teroristinės organizacijos ar kariaunos atstovai surengė užpuolimą ir nužudė keturis Mosulo katalikų dvasininkus. Po to kai pakartotinai šovė į kunigą ir diakonus, užpuolėjai užminavo jų kūnus tikėdamiesi nužudyti dar daugiau žmonių. Laimei, niekas nesiryžo prisiartinti prie nušautų dvasininkų, kurių kūnai liko gulėti gatvėje visą dieną. Vakare, apie 22 val. atvykę išminuotojai nukenksmino užtaisus ir atidavė kūnus artimiesiems. Jų kūnus Mosulo katalikai pašarvojo toje pačioje Šv. Dvasios Bažnyčioje, kurioje iš ryto aukojo Šv. Mišias.

Kunigo ir trijų jo palydovų nužudymas giliai sukrėtė visą Chaldėjų Bažnyčios bendruomenę. Kaip tik šiomis dienomis posėdžiauja chaldėjų Sinodas, vadovaujamas katalikų Chaldėjų patriarcho Emmanuel III Delly. Jis keturių dvasininkų nužudymą pavadino gėdingu nusikaltimu. Kas turi sąžinę negali jo nesmerkti. Tai nusikaltimas prieš Dievą ir žmoniją, prieš savo brolius, taikius ir tikinčius Irako piliečius, Bažnyčios vyrus, kurie gyvenimu ir darbais meldė Aukščiausiąjį, kad Irakui suteiktų taikos, saugumo ir stabilumo malonę.

Anot Amadiyah ir Erbil vyskupo Rabban al Qas, kun. Ragheed Aziz Ganni buvo drąsaus, bet romaus ir meilaus būdo. Jis buvo giliai dvasingas, visų mylimas, gerbiamas tiek katalikų, tiek musulmonų.

Mosulo Šv. Dvasios parapijos klebonas kun. Ragheed Ganni gimė Mosule 1972 metais. Diplomuotas inžinierius 1993 metais atvyko į Romą studijuoti teologijos Popiežiškajame Šv. Tomo Akviniečio universitete. Grįžęs į tėvynę 2003 metais dirbo Mosulo chaldėjų sielovadoje.

Kun. Ragheed Ganni yra pirmas katalikų kunigas, nužudytas Irake nuo 2003 metų. Pernai, tame pačiame Mosule buvo nužudytas sirų ortodoksų kun. Paul Iskandar.

Krikščionių persekiojimas, priverstinė emigracija iš gimtinės bei vertimas išsižadėti savo tikėjimo yra pagrindinės šiuo metu vykstančio Irako chaldėjų sinodo darbotvarkės temos. Krašto vyriausybė yra pažadėjusi sustiprinti krikščionių apsaugą, bet nenurodė, kokiomis konkrečiomis priemonėmis to sieks. Tuo tarpu pranešama ir apie kitus krikščionių persekiojimo faktus.

Vatikano radijas

raktiniai žodžiai: