Satja Sai Babos fenomenas

Versija spausdinimui

Milda Ališauskienė

Septintajame dešimtmetyje Vakarų Europą bei Jungtines Amerikos Valstijas užplūdo įvairūs dvasiniai mokytojai - guru iš Indijos. Čia ištroškusiųjų egzotikos jie rado pakankamai. Populiarios popgrupės The Beatles nariai buvo susižavėję Maharešio mokymu. Nemažai žmonių patraukė Ošo, Šri Činmojus, Sahadža Joga, Ananda Marga, Brahma Kumaris judėjimai. Jie atspindėjo įvairias budizmo bei induizmo formas, pritaikytas vakarietiškam mentalitetui, buvo nauji Vakarų pasauliui, tačiau ne pačiai Indijai. Apie šiuos mokytojus bei judėjimus vengiama kalbėti kaip apie religinius, dažniausiai jie pristatomi kaip dvasiniai, siūlantys tam tikrą tobulėjimo kelią ir lyg paliekantys galimybę laikytis savo religinės tradicijos. Ar tikrai taip įmanoma?

Vienas iš guru

Satja Sai Baba yra vienas iš tų guru, kurie niekada nepaliko Indijos, tačiau jų mokymas pasiekė Vakarus ir čia surado pasekėjų, kurie vyksta lankyti dvasinio mokytojo į tolimą šalį.

Šventasis, pranašas, stebukladarys - įvairiai vadinamas Satja Sai Baba, guru, iki šiol gyvenantis Putaparčio vietovėje, Indijoje. Pats Satja Sai Baba save laiko stebukladario šventojo Širdi Sai Babos, mirusio 1918 metais, reinkarnacija ir teigia esantis vienas iš trijų pasaulyje gyvensiančių Sai Babų. Satja Sai Baba reiškia tiesos Sai Baba, o jo įpėdinis turėtų būti meilės Sai Baba. Žmogus, turintis vardą Sai Baba, Indijoje yra laikomas autoritetu ir šventuoju. „Baba“ gali būti pridedamas prie vardo kaip švelninantis žodelis, o šį žodį vartojant su švento žmogaus vardu, jis įgauna papildomą prasmę – taip vadinamas asmuo turi vaiko nekaltybę ir senolio išmintį. Satja Sai Babos pasekėjai šiems žodžiams suteikia dar kitą prasmę – „Sai“ yra „Motina“, „Baba“ reiškia „Tėvą“, tokiu būdu Sai Baba tampa visatos tėvu ir motina, įkūnijančiu vyriškąjį ir moteriškąjį dievybės pradus. Anot pasekėjų, Satja Sai Baba yra Dievo įsikūnijimas – avataras, o pats judėjimo įkūrėjas yra pasakęs: „Nebandykite suprasti, kas aš esu. Jums niekada nepavyks“.

Vis dėlto Satja Sai Baba yra labiausiai žinomas kaip stebukladarys. Jis susirinkusių pasekėjų akivaizdoje iš nieko materializuoja įvairius daiktus – religines statulėles, saldainius, vibutį (šventuosius pelenus). Taip pat yra manoma, jog jis gali akimirksniu persikelti iš vienos vietos į kitą, sugeba keisti savo pavidalą, kad jį yra matę vienu metu keliose vietose. Sai Babos pasekėjai turi šimtus centrų visame pasaulyje. Pagrindinis -yra Putaparčio vietovė Indijoje, čia veikia ir judėjimo mokykla, kolegija bei ligoninė. Judėjime nėra narystės bei privalomo nario mokesčio, dėl šių priežasčių yra sunku nustatyti tikslų Sai Babos pasekėjų skaičių. Pasak religijotyrininkų, Sai Babos mokymu dažniausiai susidomi viduriniosios klasės atstovai, kosmopolitai - europiečiai bei šiaurės amerikiečiai. Judėjimo simbolis – lotoso žiedas su penkiais vainiklapiais, literatūra - tai Sai Babos kalbos, užrašytos pasekėjų.

Universali religija 

Satja Sai Babos mokymo esmė glūdi šiuose žodžiuose: „Yra tik viena kasta – žmonijos kasta; yra tik viena kalba – meilės kalba; yra tik viena religija – meilės religija; yra tik vienas Dievas – ir Jis yra visur“. Šiame mokyme yra akcentuojamas asmeninis kiekvieno žmogaus atsidavimas Sai Babai, kaip dievo įsikūnijimui. Yra skatinama pasiaukojama meilė ir labdaringa veikla, o ne atsiribojimas nuo pasaulio, nors pats judėjimo įkūrėjas gyvena atsiskyręs ir laikosi celibato. Judėjimo doktrina yra lyg „universali religija“, tinkanti žmogui, išpažįstančiam bet kurį kitą tikėjimą, o tikrasis pasekėjas, anot Sai Babos, yra tas, kuris išlieka ištikimas savo religijai, o ne atsiverčia į kitą. Yra teigiama, jog bendražmogiškos vertybės prema, skanti, ahimsa, sathya ir dharma (meilė, taika, ramybė, tiesa ir pareiga) yra visų religijų pagrindas. Pasak Sai Babos, šios vertybės suteikia atsakymus į visus egzistencinius žmogaus klausimus ir nušviečia jo kelią į lemtį.

Vis dėlto, pasak religijotyrininkų, pagrindinius savo mokymo akcentus Sai Baba perėmė iš induizmo – čia galima atrasti tuos pačius pagrindinius principus, vertybes, tik jau šiek tiek pakeistus. Pavyzdžiui, Sai Baba atsisakė induizmo kastų sistemos ir pripažįsta vieną – visos žmonijos kastą. Mokoma apie visų žmonių lygybę, nepaisant jų rasės ar tikėjimo, taip pat teigiama, jog vyrai ir moterys yra lygūs, tačiau tai visai nesusiję su šiuolaikine feministine ideologija. Pavyzdžiui, Sai Baba yra pasakęs, jog motinystė - dievo dovana, o tai leidžia daryti prielaidą, jog vaikų auginimas - labiau priimtinas pasirinkimas nei karjeros darymas. Žmogaus santykį su pasauliu Sai Baba apibrėžia palyginimu apie valtį ir vandenį, kuriame ji plaukia, – valtis turi būti ant vandens, tačiau vanduo neturi patekti į ją. Labai svarbus judėjimo doktrinos akcentas yra teisinga mityba, Sai Babos pasekėjai yra vegetarai, nes nenori kankinti ar žudyti jokio gyvio, taip pat jie yra abstinentai.

Ateis naujas avataras

Kalbėdamas apie kitas religijas, Sai Baba sako, kad nėra jokio skirtumo tarp skirtingų religijų dievų, skiriasi tik jų vardai. Jo pasekėjų šventyklose galima aptikti Ramos, Krišnos, Višnu bei Šivos atvaizdus šalia paties judėjimo įkūrėjo portreto. Taip pat jis mato tiesioginį ryšį tarp savęs ir Jėzaus Kristaus. Pasak jo, Jėzus taip pat gyveno Indijoje, nuo 12 metų iki savo veiklos pradžios. Jo pasekėjai yra linkę lyginti Jėzaus bei Sai Babos stebuklus ir randa jų panašumų.

Satja Sai Babos pasekėjai teigia, kad „jis - tai pagal Šventojo Rašto apokalipsę į Žemę vėl sugrįžęs Jėzus Kristus, tik kitu vardu“. Kiti teigia, kad Jėzus buvo Žuvų eros avataras, o naujojo – Vandenio eros avataras yra Satja Sai Baba. Pats Sai Baba taip pat kalba apie naujojo – aukso amžiaus atėjimą. Esą amžių perėjimas baigsis 2030 metais, ir tada prasidės pasikeitimai – pasaulis išsivaduos iš prievartos, pykčio, blogio. Pasak Sai Babos, naująjį amžių apvainikuos naujojo avataro atėjimas.

Tikrieji Sai Babos pasekėjai turi ir su savimi nešiojasi judėjimo įkūrėjo nuotrauką. Kai kurie namuose įrengia atskirą kambarį, kuriame yra paklota lova bei paruoštas valgis, jei Sai Baba apsilankytų. Yra liudijimų, jog tokių apsilankymų būta, nes rasta sujaukta lova, suvalgytas maistas ar jo pėdų atspaudai žemėje. Didžiausios Sai Babos bendruomenių šventės yra judėjimo įkūrėjo gimimo diena (lapkričio 23-ioji) bei krikščioniškos Kalėdos. Per pirmąją šventę vyksta šlovinimo apeigos, pasilinksminimai bei pasekėjų pokalbiai. Kiekvienam išeinančiam svečiui yra duodamas gabalėlis Sai Babos pyrago bei mažas pakelis vibučio. Sai Babos pasekėjai taip pat iškilmingai švenčia Kalėdas, šventės metu Putapartyje vyksta procesijos, uždegama tūkstančiai žvakių.

107 Sai Babos pasekėjai Lietuvoje

Pirmosios Satja Sai Babos bendruomenės Lietuvoje pradėjo kurtis apie 1990 metus, šiuo metu jos veikia visuose didžiuosiuose miestuose. Dėl jau aptartų priežasčių būtų sunku įvardyti tikslų Sai Babos pasekėjų skaičių, tačiau 2001-aisiais vykusio visuotinio gyventojų surašymo duomenimis, Lietuvoje yra 107 Šri Satja Sai Babos organizacijos nariai. O tai jau yra įdomi tendencija, nes, kaip jau aptarėme, šių organizacijų pasekėjai yra skatinami laikytis savo tikėjimo, nes ir pats judėjimo įkūrėjas teigė, kad jo tikslas nebuvo įkurti naują religiją. Vis dėlto manoma, jog tikrųjų Sai Babos pasekėjų Lietuvoje yra kur kas daugiau, nei teigia gyventojų surašymo duomenys. Turimais duomenimis, nė viena Sai Babos pasekėjų organizacija nėra oficialiai registruota, tuo labiau kaip religinė bendruomenė. Pagrindinė Lietuvoje veikiančių Sai Babos pasekėjų organizacijų veiklos sritis – knygų, platinančių judėjimo įkūrėjo mintis, leidyba.

Kaip i rdaugum ai naujų religinių judėjimų bei jų įkūrėjams, Satja Sai Babai nepavyko išvengti kritikos. Indijoje veikia atskira organizacija, kovojanti su Sai Baba bei kitais panašiais stebukladariais. Daugiausia kritikos Sai Baba sulaukia dėl savo atliekamų stebuklų, yra vadinamas eiliniu „šoumenu“, šarlatanu ir pan. Taip pat yra klausiama, koks šių stebuklų tikslas, tačiau iš tikrųjų tokiems kritikams nepavyko sudaryti jo žemiškų silpnybių sąrašų, kokie buvo pateikiami Ošo ar Maharešio atžvilgiu, t.y. per visą veiklos laikotarpį jis nebuvo patekęs į jokį finansinį ar seksualinį skandalą.

Literatūros sąrašas

  1. Religions of the World. A Coprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices. Ed. J.Gordon Melton & M.Bauman. Vol. 4. 2002. Santa Barbara, California: ABC Clio.
  2. Chryssides, G.D. Exploring New Religions. 1999. New York: Cassel.
  3. Sandvaisas, S.H. Šventasis… ir psichiatras. 1994. Vilnius: Diemedis.
  4. Peškaitis, A., Glodenis, D. Šiuolaikinis religingumas. 2000. Vilnius: Vaga.

Straipsnis publikuotas savaitraštyje „Dialogas“, 2003-06-27 Nr. 26 (573). Skelbiama gavus leidimą. Pateikta medžiaga yra „Dialogo“ redakcijos nuosavybė. Kopijuoti, platinti be redakcijos sutikimo DRAUDŽIAMA.