Tarptautinė Kristaus Bažnyčia Vilniuje

Versija spausdinimui

Priklauso Tarptautinių Kristaus Bažnyčių judėjimui  ( angl. - International Churches of Christ; dar  kartais vadinama Boston Church of Christ - „Bostono Kristaus Bažnyčia“ ). TKB įkurta 1979 m. Bostone, jos įkūrėjas - Kip McKean.

Trumpa TKB istorija

Tarptautinės Kristaus bažnyčios ištakos – atsinaujinimo judėjimas, kilęs konservatyviose Amerikos laisvosiose bažnyčiose, žinomose kaip „Kristaus bažnyčios". Pastarosios bažnyčios buvo dalis restoracinio (atstatomojo) judėjimo, kurį inicijavo Alexander Cambell (1788-1866). Restoraciniam judėjimui  būdinga protestantiška teologinė tradicija bei ultra-kongregacinis struktūrinis modelis (visos valdžios perkėlimą į vietines bendruomenes ir denominacinių struktūrų atsisakymas.) Restoraciniam judėjimui taip pat  būdingas įsitikinimas, kad tai yra tikrosios krikščionybės atstatymas, o judėjimui nepriklausančios bažnyčios esą yra iškrypusios iš krikščioniškojo kelio. Paprastai restoracinio judėjimo bažnyčios praktikuoja perktikštijimą.

XX amžiaus 7 dešimtmetyje tarp evangelikalų (ypač sekmininkų) labai išpopuliarėjo „mokinystės judėjimas“. Judėjimo siekis - paprastus bažnyčių lankytojus paversti aktyviais Kristaus mokiniais. Kiekvienas naujas krikščionis buvo priskiriamas „vyresniam Kristuje“ asmeniui, kuris tapdavo tikėjimo mokytoju, kuris įgydavo nemažos kontrolės mokinio gyvenimui. Netrukus „mokinystės judėjimas“ susilaukė kritinės reakcijos. Daugiausia buvo kritikuojamas dėl to, kad jo pasėkoje jauni krikščionys patiria dvasinę prievartą, yra prievartaujama jų valia. Nors tarp sekmininkų „mokinystės judėjimas“ neteko populiarumo, jis buvo perimtas Kristaus bažnyčių. Čia jį daugiausia išpopuliarino Chuck Lucas. Naudodamas „mokinystės programą“ Lucas pasiekė stulbinančios sėkmės, tačiau kartu sukėlė ir kontroversijų, kurios privedė prie bažnyčios skilimo.

Vienas iš buvusių Lucas vadovaujamos bažnyčios narių Kip Mckean 1979 m. Bostono įkūrė Kristaus bažnyčią. Jis pradėjo nuo 30 žmonių, bet naujų narių skaičius nuolat sparčiai augo. Mckean suformulavo „Pirmuosius principus”, kurių jis sekėjus mokė paskaitų metu. (Bostono Kristaus bažnyčią pavadinimą į Tarptautinė Kristaus bažnyčia pasikeitė 1993 m.)

XX a 9 dešimtmetyje bažnyčia labai sparčiai augo. 1981 m. McKean paskelbė, kad žemė bus evangelizuota kitos kartos gyvenimo laikotarpiu. 1994 m. buvo viešai paskelbtas siekinys įkuri TKB kiekviename pasaulio mieste, kuris turi daugiau nei 100 000 gyventojų. Tvirtinama, kad toks tikslas esą buvo pasiektas 2000 m. liepą. Dabar bažnyčios kuriamos mažesniuose miestuose.

Spartus bažnyčios augimas pareikalavo didelių struktūrinių permainų. Kongregacionalistinę autonomiją, taip vertintą tarp Kristaus bažnyčių judėjimo, TKB pakeitė griežtai centralizuota struktūra TKB neturi ordinuotų dvasininkų, ji struktūruota pagal hierarchinę mokytojų bei vyresniųjų struktūrą. Nuo 1990 metų centrinė vadovybė perkelta į Los Angeles. Nuo 1979 m. iki 2001 m. rugsėjo Kip McKean ir jo žmona Elena McKean buvo vyriausieji evangelistai bei bažnyčios lyderiai, tačiau šiuo metu jie yra išėję į savotiškas atostogas – yra nusprendę šiuo laikotarpiu daugiau dėmesio skirti šeimai. Šiuo metu Los Angeles veikia šešių porų taryba, kuri per Pasaulio Lyderius vadovauja  (prižiūri)bažnyčioms visose pasaulio šalyse. Kiekviena bendruomenė yra vadovaujama evangelisto, kitos grandys žemėjančia tvarka – zonos lyderis, šeimų grupės lyderis, pokalbių apie bibliją lyderis, mokiniai. Kiekviena žemesnė grandis atsiskaito aukštesniajai. Lyderiai paprastai yra vedusios poros. Moteris yra atskaitinga moteriai, vyras yra atskaitingas vyrui. Šį principą bažnyčia išskaitė Biblijoje.

Šiandien TKB vis dar išlieka vienu sparčiausiai augančiu judėjimu.

TKB doktrina

Šventraštis - Biblija (66 protestantiškojo kanono knygos), tačiau daugiausiai akcentuojamas Naujasis Testamentas.

  • TKB pripažįsta tik tiesioginę Biblijos interpretaciją. Biblija čia yra vienintelis doktrinos ir veiklos autoritetas.
  • TKB save suvokia kaip pastangą atstatyti pirmojo amžiaus  krikščionybę. Jie teigia, kad Kristus įsteigė tik vieną bažnyčią, kuri turi turėti po vieną bendruomenę (grupę) kiekvienam pasaulio mieste. TKB save suvokia kaip vienintelę tikrą bažnyčią.
  • Prieš krikštą kiekvienas narys turi atsižadėti nuodėmių ir įsipareigoti gyventi mokinystės dvasioje. Jei žmogus nėra iš naujo gimęs, jis nepateks į Dangaus Karalystę.
  • Kiekvienas natys privalo dalyvauti evangelizacijoje, tai yra jo (jos) pirmutinė pareiga Dievui. Bažnyčią turi sudaryti ne sekėjai, bet mokiniai.

Bažnyčioje taikoma „mokinystės sistema“, kai kiekvienas narys gauna „ganytoją“, kuris yra „vyresnis Kristuje“. Ganytojas yra atsakingas už „mokinio“ dvasinį progresą, detaliai aptaria kasdienį „mokinio“ gyvenimą, duoda patarimus. TKB būdingas kasdienės mokinystės siekinys. Pakrikštyti žmonės neturi būti palikti likimo valiai.

TKB nedalyvauja ekumeninėje veikloje, nes save suvokia kaip vienintelę tikrai ištikimą Viešpačiui bažnyčią. Labai akcentuoja griežtą seksualinę etiką, pabrėžiama tvarkingo šeimyninio gyvenimo svarba, prieš sutuoktuves pasimatymai rekomenduojami tik liudytojų akivaizdoje.

TKB veiklos ypatumai užsienio šalyse

TKB grupės paprastai renkasi išnuomotose patalpose, tokiose kaip mokyklos ar sporto centrai. Jie paprastai neperka savo pastato, nes daugiau pinigų nori skirti tarnystės darbų finansavimui. Grupė renkasi kiekvieną sekmadienį. Sekmadieniais taip pat krikštijami nauji nariai. Nariai taip pat vidurį savaitės renkasi Biblijos studijoms. Dažniausiai tokios studijos vyksta bažnyčios nario namuose. Paprastai studijų grupę sudaro 6-15 narių, kurių kiekvienas stengiasi atsivesti po svečią.

Kiekvienas narys turi kiekvieną dieną gyventi kaip Kristaus mokinys, kad išlaikytų atsidavimą Dievui, jis turi klausyti savo „ganytojo“ iš TKB. Pokalbiai su „ganytoju“ turi vykti bent kartą per dieną. Per savaitę kiekvienas narys privalo dalyvauti ne mažiau kaip 6 valandas įvairiose TKB seminaruose. Narystė organizacijoje reikalauja pakankamai daug laiko. Nariai moka dešimtinę. Jie taip pat yra skatinami aukoti papildomai įvairiai TKB veiklai. Kaip ir dauguma konservatyvių krikščioniškų grupių, TKB labai akcentuoja santuokos ir šeimyninio gyvenimo reikšmę. Vaikai turi lankyti sekmadienines mokyklas, o skyrybos leistinos tik neištikimybės atveju.

Sekėjų skaičius pasaulyje

TKB tvirtina, kad 2001 m pabaigoje ji turėjo įkūrusi 407 bažnyčias 171 valstybėje, joms priklauso 128 809 narių, sekmadienio pamaldas lanko 188 217.

Trumpa Tarptautinės Kristaus bažnyčios Vilniuje istorija

1997m. lapkričio mėnesį į Lietuvą atvyko pirmieji misionieriai iš Rygos. Pirmuosius pasekėjus jie rado Vilniuje. Tarptautinė Kristaus bažnyčia Vilniuje priklauso TKB Šiaurės zonai, kartu su Skandinavijos šalimis, Estija, Latvija. Tai sąlygoja glaudžius kontaktus būtent su šiomis šalimis. Ypač glaudūs santykiai su Rygos TKB. Vilniaus TKB vadovo tvirtinimu, 1998-2001 m. laikotarpiu bendruomenė palaipsniui auga, nors esama ir ją palikusių narių (apie 20 per visą laikotarpį). Kituose Lietuvos miestuose TKB užuomazgų nėra.

Bažnyčioje vyrauja jauni žmonės – amžiaus vidurkis apie 30 metų.

TKB Vilniuje narių skaičius: 25 (2001 m. pabaigos informacija).

TKB Vilniuje yra juridinis asmuo, įregistruota Teisingumo ministerijoje 2001.12.19.

Buveinė: Jasinskio 7/7 – 5,& nbsp; Vilnius. Tel. (22)496512.

Vadovas: Virgilijus Bagdonas

Vilniaus TKB susirinkimai vyksta sekmadieniais šv. Jonų gatvėje, buvusiuose Ryšininkų rūmuose 12 val. Susirinkimo trukmė - apie 2 val. Taip pat antradienio vakarais vyksta specialiai svečiams skirtos diskusijos Biblijos temomis.

Kontroversijos

Daugiausia kontroversijų kyla dėl TKB prozelitizmo ir „mokinystės sistemos”. Taip pat kritikai atkreipia dėmesį, kad TKB turi labai autoritarišką sistemą. Nariai raginami atvesti į bažnyčią vis naujų žmonių  TKB nariai dažnai stabdo praeivius gatvėje ir kviečia ateiti į Biblijos studijas, taip pat labai aktyviai atakuoja žmones telefonu.  Tiesa, Lietuvoje  pastarasis prozelitizmo metodas nėra aktyviai naudojamas. TKB paprastai aktyviai veikia akademiniuose miesteliuose, universitetų teritorijose. Britanijoje 34 universitetų miesteliuose TKB prozelitizmas yra draudžiamas. Taip pat tokie draudimai galioja keliasdešimtyje JAV universitetų.

TKB turi griežtą struktūra, kai žemesnės grandys smulkmeniškai atskaitingos aukštesniosioms. Kritikų tvirtinimu, TKB viduje esama autoritarizmo dvasios, tačiau patys bažnyčios nariai dažniausiai tai neigia ir yra linkę kalbėti ne apie „socialinę kontrolę“, bet apie „tėvišką rūpestį“.

TKB naudojama „mokinystės sistema“ susilaukia kritikos dėl psichologinės prievartos taikymo galimybės. Buvę TKB nariai neretai liudija patyrę nepaprastai stiprų psichologinį manipuliavimą. Kita vertus, bažnyčios atstovai neigia, kad „mokytojo“ patarimai yra besąlygiškai privalomi, jie „mokinystės sistemą“ vertina kaip labai svarbų religinės socializacijos būdą, padedanti išlaikyti integralią krikščionišką tapatybę.

Papildoma informacija

Vertingos informacijos apie TKB anglų kalba galite rasti internete: 

 

Judėjimo oficialios svetainės adresas internete:

 

Parengė: Andrius Navickas

raktiniai žodžiai: