Tarptautinė Kristaus Bažnyčia Vilniuje

Spausdinimo versija

Priklauso Tarptautinių Kristaus Bažnyčių judėjimui  ( angl. - International Churches of Christ; dar  kartais vadinama Boston Church of Christ - „Bostono Kristaus Bažnyčia“ ). TKB įkurta 1979 m. Bostone, jos įkūrėjas - Kip McKean.

Trumpa TKB istorija

Tarptautinės Kristaus bažnyčios ištakos – atsinaujinimo judėjimas, kilęs konservatyviose Amerikos laisvosiose bažnyčiose, žinomose kaip „Kristaus bažnyčios". Pastarosios bažnyčios buvo dalis restoracinio (atstatomojo) judėjimo, kurį inicijavo Alexander Cambell (1788-1866). Restoraciniam judėjimui  būdinga protestantiška teologinė tradicija bei ultra-kongregacinis struktūrinis modelis (visos valdžios perkėlimą į vietines bendruomenes ir denominacinių struktūrų atsisakymas.) Restoraciniam judėjimui taip pat  būdingas įsitikinimas, kad tai yra tikrosios krikščionybės atstatymas, o judėjimui nepriklausančios bažnyčios esą yra iškrypusios iš krikščioniškojo kelio. Paprastai restoracinio judėjimo bažnyčios praktikuoja perktikštijimą.

XX amžiaus 7 dešimtmetyje tarp evangelikalų (ypač sekmininkų) labai išpopuliarėjo „mokinystės judėjimas“. Judėjimo siekis - paprastus bažnyčių lankytojus paversti aktyviais Kristaus mokiniais. Kiekvienas naujas krikščionis buvo priskiriamas „vyresniam Kristuje“ asmeniui, kuris tapdavo tikėjimo mokytoju, kuris įgydavo nemažos kontrolės mokinio gyvenimui. Netrukus „mokinystės judėjimas“ susilaukė kritinės reakcijos. Daugiausia buvo kritikuojamas dėl to, kad jo pasėkoje jauni krikščionys patiria dvasinę prievartą, yra prievartaujama jų valia. Nors tarp sekmininkų „mokinystės judėjimas“ neteko populiarumo, jis buvo perimtas Kristaus bažnyčių. Čia jį daugiausia išpopuliarino Chuck Lucas. Naudodamas „mokinystės programą“ Lucas pasiekė stulbinančios sėkmės, tačiau kartu sukėlė ir kontroversijų, kurios privedė prie bažnyčios skilimo.

Vienas iš buvusių Lucas vadovaujamos bažnyčios narių Kip Mckean 1979 m. Bostono įkūrė Kristaus bažnyčią. Jis pradėjo nuo 30 žmonių, bet naujų narių skaičius nuolat sparčiai augo. Mckean suformulavo „Pirmuosius principus”, kurių jis sekėjus mokė paskaitų metu. (Bostono Kristaus bažnyčią pavadinimą į Tarptautinė Kristaus bažnyčia pasikeitė 1993 m.)

XX a 9 dešimtmetyje bažnyčia labai sparčiai augo. 1981 m. McKean paskelbė, kad žemė bus evangelizuota kitos kartos gyvenimo laikotarpiu. 1994 m. buvo viešai paskelbtas siekinys įkuri TKB kiekviename pasaulio mieste, kuris turi daugiau nei 100 000 gyventojų. Tvirtinama, kad toks tikslas esą buvo pasiektas 2000 m. liepą. Dabar bažnyčios kuriamos mažesniuose miestuose.

Spartus bažnyčios augimas pareikalavo didelių struktūrinių permainų. Kongregacionalistinę autonomiją, taip vertintą tarp Kristaus bažnyčių judėjimo, TKB pakeitė griežtai centralizuota struktūra TKB neturi ordinuotų dvasininkų, ji struktūruota pagal hierarchinę mokytojų bei vyresniųjų struktūrą. Nuo 1990 metų centrinė vadovybė perkelta į Los Angeles. Nuo 1979 m. iki 2001 m. rugsėjo Kip McKean ir jo žmona Elena McKean buvo vyriausieji evangelistai bei bažnyčios lyderiai, tačiau šiuo metu jie yra išėję į savotiškas atostogas – yra nusprendę šiuo laikotarpiu daugiau dėmesio skirti šeimai. Šiuo metu Los Angeles veikia šešių porų taryba, kuri per Pasaulio Lyderius vadovauja  (prižiūri)bažnyčioms visose pasaulio šalyse. Kiekviena bendruomenė yra vadovaujama evangelisto, kitos grandys žemėjančia tvarka – zonos lyderis, šeimų grupės lyderis, pokalbių apie bibliją lyderis, mokiniai. Kiekviena žemesnė grandis atsiskaito aukštesniajai. Lyderiai paprastai yra vedusios poros. Moteris yra atskaitinga moteriai, vyras yra atskaitingas vyrui. Šį principą bažnyčia išskaitė Biblijoje.

Šiandien TKB vis dar išlieka vienu sparčiausiai augančiu judėjimu.

TKB doktrina

Šventraštis - Biblija (66 protestantiškojo kanono knygos), tačiau daugiausiai akcentuojamas Naujasis Testamentas.

  • TKB pripažįsta tik tiesioginę Biblijos interpretaciją. Biblija čia yra vienintelis doktrinos ir veiklos autoritetas.
  • TKB save suvokia kaip pastangą atstatyti pirmojo amžiaus  krikščionybę. Jie teigia, kad Kristus įsteigė tik vieną bažnyčią, kuri turi turėti po vieną bendruomenę (grupę) kiekvienam pasaulio mieste. TKB save suvokia kaip vienintelę tikrą bažnyčią.
  • Prieš krikštą kiekvienas narys turi atsižadėti nuodėmių ir įsipareigoti gyventi mokinystės dvasioje. Jei žmogus nėra iš naujo gimęs, jis nepateks į Dangaus Karalystę.
  • Kiekvienas natys privalo dalyvauti evangelizacijoje, tai yra jo (jos) pirmutinė pareiga Dievui. Bažnyčią turi sudaryti ne sekėjai, bet mokiniai.

Bažnyčioje taikoma „mokinystės sistema“, kai kiekvienas narys gauna „ganytoją“, kuris yra „vyresnis Kristuje“. Ganytojas yra atsakingas už „mokinio“ dvasinį progresą, detaliai aptaria kasdienį „mokinio“ gyvenimą, duoda patarimus. TKB būdingas kasdienės mokinystės siekinys. Pakrikštyti žmonės neturi būti palikti likimo valiai.

TKB nedalyvauja ekumeninėje veikloje, nes save suvokia kaip vienintelę tikrai ištikimą Viešpačiui bažnyčią. Labai akcentuoja griežtą seksualinę etiką, pabrėžiama tvarkingo šeimyninio gyvenimo svarba, prieš sutuoktuves pasimatymai rekomenduojami tik liudytojų akivaizdoje.

TKB veiklos ypatumai užsienio šalyse

TKB grupės paprastai renkasi išnuomotose patalpose, tokiose kaip mokyklos ar sporto centrai. Jie paprastai neperka savo pastato, nes daugiau pinigų nori skirti tarnystės darbų finansavimui. Grupė renkasi kiekvieną sekmadienį. Sekmadieniais taip pat krikštijami nauji nariai. Nariai taip pat vidurį savaitės renkasi Biblijos studijoms. Dažniausiai tokios studijos vyksta bažnyčios nario namuose. Paprastai studijų grupę sudaro 6-15 narių, kurių kiekvienas stengiasi atsivesti po svečią.

Kiekvienas narys turi kiekvieną dieną gyventi kaip Kristaus mokinys, kad išlaikytų atsidavimą Dievui, jis turi klausyti savo „ganytojo“ iš TKB. Pokalbiai su „ganytoju“ turi vykti bent kartą per dieną. Per savaitę kiekvienas narys privalo dalyvauti ne mažiau kaip 6 valandas įvairiose TKB seminaruose. Narystė organizacijoje reikalauja pakankamai daug laiko. Nariai moka dešimtinę. Jie taip pat yra skatinami aukoti papildomai įvairiai TKB veiklai. Kaip ir dauguma konservatyvių krikščioniškų grupių, TKB labai akcentuoja santuokos ir šeimyninio gyvenimo reikšmę. Vaikai turi lankyti sekmadienines mokyklas, o skyrybos leistinos tik neištikimybės atveju.

Sekėjų skaičius pasaulyje

TKB tvirtina, kad 2001 m pabaigoje ji turėjo įkūrusi 407 bažnyčias 171 valstybėje, joms priklauso 128 809 narių, sekmadienio pamaldas lanko 188 217.

Trumpa Tarptautinės Kristaus bažnyčios Vilniuje istorija

1997m. lapkričio mėnesį į Lietuvą atvyko pirmieji misionieriai iš Rygos. Pirmuosius pasekėjus jie rado Vilniuje. Tarptautinė Kristaus bažnyčia Vilniuje priklauso TKB Šiaurės zonai, kartu su Skandinavijos šalimis, Estija, Latvija. Tai sąlygoja glaudžius kontaktus būtent su šiomis šalimis. Ypač glaudūs santykiai su Rygos TKB. Vilniaus TKB vadovo tvirtinimu, 1998-2001 m. laikotarpiu bendruomenė palaipsniui auga, nors esama ir ją palikusių narių (apie 20 per visą laikotarpį). Kituose Lietuvos miestuose TKB užuomazgų nėra.

Bažnyčioje vyrauja jauni žmonės – amžiaus vidurkis apie 30 metų.

TKB Vilniuje narių skaičius: 25 (2001 m. pabaigos informacija).

TKB Vilniuje yra juridinis asmuo, įregistruota Teisingumo ministerijoje 2001.12.19.

Buveinė: Jasinskio 7/7 – 5,& nbsp; Vilnius. Tel. (22)496512.

Vadovas: Virgilijus Bagdonas

Vilniaus TKB susirinkimai vyksta sekmadieniais šv. Jonų gatvėje, buvusiuose Ryšininkų rūmuose 12 val. Susirinkimo trukmė - apie 2 val. Taip pat antradienio vakarais vyksta specialiai svečiams skirtos diskusijos Biblijos temomis.

Kontroversijos

Daugiausia kontroversijų kyla dėl TKB prozelitizmo ir „mokinystės sistemos”. Taip pat kritikai atkreipia dėmesį, kad TKB turi labai autoritarišką sistemą. Nariai raginami atvesti į bažnyčią vis naujų žmonių  TKB nariai dažnai stabdo praeivius gatvėje ir kviečia ateiti į Biblijos studijas, taip pat labai aktyviai atakuoja žmones telefonu.  Tiesa, Lietuvoje  pastarasis prozelitizmo metodas nėra aktyviai naudojamas. TKB paprastai aktyviai veikia akademiniuose miesteliuose, universitetų teritorijose. Britanijoje 34 universitetų miesteliuose TKB prozelitizmas yra draudžiamas. Taip pat tokie draudimai galioja keliasdešimtyje JAV universitetų.

TKB turi griežtą struktūra, kai žemesnės grandys smulkmeniškai atskaitingos aukštesniosioms. Kritikų tvirtinimu, TKB viduje esama autoritarizmo dvasios, tačiau patys bažnyčios nariai dažniausiai tai neigia ir yra linkę kalbėti ne apie „socialinę kontrolę“, bet apie „tėvišką rūpestį“.

TKB naudojama „mokinystės sistema“ susilaukia kritikos dėl psichologinės prievartos taikymo galimybės. Buvę TKB nariai neretai liudija patyrę nepaprastai stiprų psichologinį manipuliavimą. Kita vertus, bažnyčios atstovai neigia, kad „mokytojo“ patarimai yra besąlygiškai privalomi, jie „mokinystės sistemą“ vertina kaip labai svarbų religinės socializacijos būdą, padedanti išlaikyti integralią krikščionišką tapatybę.

Papildoma informacija

Vertingos informacijos apie TKB anglų kalba galite rasti internete: 

 

Judėjimo oficialios svetainės adresas internete:

 

Parengė: Andrius Navickas

raktiniai žodžiai: 

Komentarai

Įdomu, pasirodo ši informacija apie Tarptautinę Kristaus bažnyčią Vilniuje čia jau kabo nuo balandžio. Būčiau žinojęs, būčiau pakomentavęs ir anksčiau. Man tai aktualu, nes esu šios bendruomenės narys jau keletą metų.<br /><br />Iš esmės pateikta informacija kai kuriais atžvilgiais pasenusi. Jau seniai nėra tos griežtos struktūros ir griežtos atskaitomybės už asmeninį gyvenimą sistemos, apie kurią čia rašoma. Esam tiesiog krikščioniška bendruomenė su savomis silpnybėmis (truputi uždara ir pan.). Stengiamės gyventi kaip Kristaus mokiniai, vykdyti Dievo valią, nors daug kas mums nepavyksta taip, kaip norėtųsi. <br /><br />Be to nesam tokie neekumeniški, kaip čia rašoma. Štai po to, kai pasibaigus finansavimui teko nutraukti socialinį projektą "Labadaros ir paramos fondas "Viltis" (senų skurstančių žmonių nemokamas maitinimas), visus stalus, kėdes ir pan. nugabenome į katalikiškos Bažnyčios prie Aušros Vartų patalpas. Jau kurį laiką tose patalpose veikia buvusių valgyklos lankytojų klubas, kuriame savanoriauja mūsų bendruomenės broliai (jie ir su tuo katalikų kunigu draugiškai sutaria). Be to rytais kartu su Šv.Raštu skaitom ir įvairius kitus įkvepiančius tekstus (taip pat ir katalikų ar protestantų rašytus).<br /><br />Kiek suprantu, mūsų požiūris į Šv.Raštą nesiskiria nuo kitų krikščioniškų bažnyčių požiūrio (t.y. svarbūs ir Naujasis ir Senasis Testamentai).<br /><br />Vis dėlto, reikia pripažinti, bendruomenė pergyvena tam tikrą krizę (su tuo sutinka ir Bažnyčios vadovas). Beveik neateina nauji žmonės, senbuviai sukūrė šeimas ir nebėra tokie aktyvus bendruomenės gyvenime kaip anksčiau, kai kurie retai pasirodo susirinkimuose, nebėra tokių artimų tarpusavio santykių kaip anksčiau ir kt. Aš pats manau, kad ir Bažnyčiai trūksta ir aiškaus teologinio pagrindo. Žodžiu, turės įvykti pokyčiai su šventosios Dvasios pagalba.

Nors zadejo pasakyt kas sukure lita bet nepasake

Perskaicius komentarus, susidaro ispudis, jog tai ne bendruomene, o tikru tikriausia sekta!!! Idomu butu suzinoti is ko gi gyvena, taip vadinami bendruomenes lyderiai, negi juos turi islaikyti "baznytines desimtines", ar jie tik silta vietele susirade gudragalviai? <br />Is tiesu, teko susidurti su zmogumi, kuris buvo patekes i tokios sektos zabangas, reikejo labai daug laiko, kad susivoktu, kas yra sveikas poziuris i gyvenima, o ne tas, kuris sektoje. Tikrai, baisu!!! Issakysiu savo nuomone, nera baisiau, kaip zmones vaidina sventais, kai tokiais nera, o tai ypac budinga siai sektai.

PAS KA piktis pavydas neapikantas tas blogas zmogus is nesioja savije velnia....

Manot krikščionybė tai ne didelė sekta? Èia kaip viduramžiuose bažnyčių priespauda..Krikščionybė didelė viena sekta...

Tai mano viduje velnias,taip iseina? tai gal man egzorcizma padarykit? m? xD

Pries 10 metu kai gyvenau Londone buvau sio tikejimo narys. Teko pazinti viska dar tuo metu kai buvo "ataskaitos" savo mokytojui ir t.t., bet buvo ir nuostabiu akimirku...

Ir man teko draugauti su Kristaus mokiniais. Tuomet dar Kristaus zodziu nepriemiau. Buvimas bendruomeneje man paliko gerus ispudzius, jokios prievartos nepatyriau. Atsitraukiau nuo bendruomenes savo noru. Geroji zinia apie Jezu i sirdi atejo jau veliau. Stiprybes Kristaus mokiniams:-)

Nu zodziu, nors viskas gerai, bet vis tiek ka nors neigiamo surasime, ane?;-) Juokinga, pasiziurekit i katalikus - ten jau net misiose registruoja, ar atejo pilietis petras i misas ar ne. kalbeti apie "psichologines prievartos galimybe" - mazu maziausiai yra nekorektiska.<br />Nes tai ne prievata, o tik galimybe. Katalikai turi savo "Dvasios tevus" taip pat - verta butu ir apie tai parasyti, nes ir ten tada atsiranda"prievartos galimybe"/ <br />

Kai studijavau,mano kambariokė buvo įsipynusi į šitos sektos (kitaip negaliu ir nenoriu vadinti šį religinį judėjimą) veiklą. Ten jai taip susuko galvelę, kad ji net norėjo gyvenimą baigti savižudybe. Mums pavyko kambariokę "ištraukti". Iš pradžių kambariokė buvo labai susižavėjusi - glaudus, nuoširdus bendravimas, Biblijos studijos ir panašiai. Vėliau paaiškėjo ir "gražesni" šios sektos veiklos niuansai - dešimtinė, draugauti ir kurti šeimą galima tik su "mokiniu", vaikus mokyti tik sektos 'mokykloje" ir panašiai. Vėliau pasipylė grasinimai. Šita sekta daro viską, kad savo narį visiškai izoliuotų nuo visuomenės, tai užkirsdama kelius jam vėliau pasitraukti iš sektos. Manau, kad šita bendruomene turėtų rimtai susidomėti teisėsaugos institucijos.<br /><br />Komentatoriui Sam norėčiau pasakyti tik tiek - labai vertinu savo laisvę, todėl pasirinkau būtent katalikybę. Katalikė esu 26 metus - kaip ir pridera, mane pakrikštijo dar kūdikį. Buvau tokia pati katalikė kaip ir kiti. Suaugau, atėjo laikas atrasti "savo Dievą". Iš tiesų domiuosi įvairiomis religijomis, tarp jų ir naujaisiais religiniais judėjimais. Nuo jų mane labiausiai ir atbaidė griežta kontrolė, fanatizmas. Turėjau ir akivaizdžių pavyzdžių, ką reiškia naujųjų religinių judėjimų siūlomos tikėjimo tiesos. Supratau, kad daugelyje iš jų naujas bendruomenės narys reikalingas ir įdomus kaip "melžiama avelė".Visa šita patirtis ir paskatino mane tapti normalia praktikuojančia katalike, tikinčia ne todėl, kad tėvai ir seneliai tuo tikėjo, o todėl, kad katalikybė man pati priimtiniausia religija.Manęs dar iki šiol, per 26 metus, nėra niekas nė nebandė kaip nors registruoti pamaldose, į aukų dėžutę metu tiek, kiek išgaliu, o ne dešimtinę. Man niekas iš "tikėjimo brolių" dar nėra paskambinęs, kodėl aš mėnesį bažnyčioje nosies nerodau. Jokių "dvasios tėvų" be savo parapijos ir dekanato dvasininkų nepažįstu, o jie į mano gyvenimą patys nesiveržia - turi jie ką veikti ir be manęs.

Puslapiai