Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (ištraukos)

Versija spausdinimui

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS
1996 m. kovo 14 d. Nr. I-1234
Vilnius
(Valstybės Žinios, 1996, 33-807)
(Ištraukos)

 

4 straipsnis. Bendrosios vaiko teisių apsaugos nuostatos
Tėvai,  kiti  teisėti vaiko atstovai,  valstybės,  vietos  savivaldos  ir  visuomeninės institucijos,  kiti  fiziniai  ir juridiniai asmenys privalo laikytis šių nuostatų bei principų:      [...] 3) kiekvienas vaikas turi lygias su kitais vaikais teises ir  negali  būti diskriminuojamas dėl savo arba savo  tėvų  ar kitų  teisėtų vaiko atstovų lyties, amžiaus, tautybės,  rasės, kalbos,  tikėjimo,  pažiūrų, socialinės, turtinės,  šeimyninės padėties, sveikatos būklės ar kokių nors kitų aplinkybių; […]

 

14 straipsnis. Vaiko socialinės teisės
1. Vaikas turi teisę į mokslą, teisę įgyti specialybę, pasirinkti darbą, taip pat minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę, teisę naudotis įvairia humanitarine informacija ir ją platinti, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose ir organizacijose, teisę laisvai reikšti savo pažiūras. [...]