Vaiko teisių konvencija, 1989 (ištraukos)

Versija spausdinimui

VAIKO TEISIŲ KONVENCIJA, 1989
(Ištraukos)

 

2 straipsnis
1. Valstybės  dalyvės  gerbia  ir  garantuoja  visas  šioje  Konvencijoje numatytas  teises kiekvienam  vaikui, priklausančiam jos jurisdikcijai,  be jokios diskriminacijos, nepriklausomai nuo vaiko, jo  tėvų arba teisėtų globėjų rasės, odos spalvos, lyties, kalbos,  religijos,   politinių  ar  kitokių  pažiūrų,  tautybės, etninės ar  socialinės kilmės,  turto, sveikatos,  luomo ar kokių nors kitų aplinkybių.
2. Valstybės dalyvės imasi  visų reikiamų  priemonių,  kad vaikas būtų  apsaugotas nuo bet kokios diskriminacijos ar bausmių dėl vaiko  tėvų, teisių  globėjų ar  kitų šeimos  narių  statuso, veiklos, pažiūrų ar įsitikinimų.

 

14 straipsnis
1. Valstybės dalyvės gerbia vaiko teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę.
2. Valstybės dalyvės gerbia tėvų ir, atitinkamais atvejais, teisėtų globėjų teises ir pareigas vadovauti vaikui įgyvendinant jo teisę taip, kad tai atitiktų besivystančius vaiko sugebėjimus.
3. Laisvė išpažinti savo religiją arba tikėjimą gali būti ribojama tik tiek, kiek tai nustatyta įstatymu ir yra būtina valstybės saugumo, viešosios tvarkos, gyventojų dorovės ir sveikatos arba kitų asmenų pagrindinių teisių ir laisvių apsaugai.

 

30 straipsnis
Tose valstybėse, kuriose gyvena etninių, religinių ar kalbinių mažumų arba vietinių gyventojų, iš vaiko, priklausančio tam tikrai mažumai, ar vietinio gyventojo vaiko negali būti apimta teisė kartu su kitais savo grupės nariais naudotis savo kultūra, išpažinti savo religiją, atlikinėti jos apeigas ir vartoti gimtąją kalbą.