Straipsniai

Šioje rubrikoje sukaupti straipsniai apie religijas, naujuosius religinius judėjimus ir susijusius fenomenus. Straipsnius susijusiomis temomis galite atsirinkti pasinaudoję naršymo pagal žymas funkcija.


Religinės bendruomenės pandemijos metu

Straipsnis parengtas autorės 2021 m. praktikos NRTIC metu

Prasidėjusi COVID-19 pandemija palietė visas gyvenimo sritis. Jos metu net ir įprastos kasdienės situacijos įgavo naujas reikšmes prie kurių teko prisitaikyti. Siekiant sustabdyti pandemiją buvo imtasi apsaugos priemonių – rekomendacijų bei nurodymų dėl fizinio atstumo laikymosi, susibūrimų ribojimo. Atsiradę draudimai ir apribojimai privertė keistis ir religines bendruomenes bei tikinčiuosius. Iškilo būtinybė ieškoti būdų, kurie leistų prisitaikyti prie susidariusios situacijos ir vykdyti įprastas religines praktikas. Pandemijai sustabdyti Lietuvos Vyriausybė buvo paskelbusi du karantinus (antrojo karantino pabaiga numatoma gegužės 31 d.), kurių metu vyko ir didžiosios metų šventės. Bendruomenės siekė bendrauti ir rūpintis žmonių dvasingumu kaip ir anksčiau, tačiau susidūrė su tam tikrais apribojimais ir jų veiklos forma privalėjo keistis. (daugiau…)


Religinių bendruomenių diferenciacija Lietuvoje Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos šviesoje

Vienas iš esminių pokyčių Lietuvai atgaunant nepriklausomybę buvo religijos laisvės atkūrimas. Dar sovietmečio pabaigoje išsikvėpė ateizmo propaganda. Žmonės, kurie bažnyčioje tuokdavosi ir vaikus krikštydavo slapta, dabar galėjo laisvai dalyvauti religinėse apeigose nebebūgštaudami dėl to, kaip tai atsilieps darbe ar mokymo įstaigoje. Laisvė skleisti savo religiją, „apdairiai“ neįtraukta į LTSR Konstituciją, buvo grąžinta dar 1989 m. LTSR konstitucijos 50 straipsnio pakeitimu, kartu pripažįstant religines bendruomenes kaip kolektyvinius subjektus (juridinius asmenis). Religijos laisvė ir visų asmenų lygybė prieš įstatymą buvo įtvirtinta ir 1990 m. Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme. (daugiau…)


Neošamanizmas Lietuvoje: egzotiškų kultūrų paieškos

Neošamanizmas – XX a. antrojoje pusėje Vakarų visuomenėje atsiradusios religinės praktikos, kuriose remiamasi Pietų ir Šiaurės Amerikos, Sibiro, Australijos ir kitų regionų tautelių religinėmis tradicijomis, vakariečių vadinamomis šamanizmu. Paprastai manoma, kad šamanas yra religinis specialistas, gydymo, aiškiaregystės ir kitais tikslais transo būsenoje keliaujantis po antgamtinius pasaulius ir ten bendraujantis su dvasiomis bei dievybėmis. „Primityviomis“, „archajiškomis“ kultūromis besižavintys alternatyvaus dvasingumo ieškotojai šių tautelių religines tradicijas pritaikė savo poreikiams. Šiuo metu Vakaruose klesti daugybė neošamanizmo formų, kuriose remiamasi vieno ar kito regiono tradicija, naudojamos psichotropinės medžiagos arba transo, neįprastų sąmonės būsenų siekiama kitomis priemonėmis (šokiu, garsu ir kt.), pasitelkiamos įvairios iš Rytų ar Vakarų ezoterikos kildinamos idėjos. Kai kurios neošamanizmo formos prigijo ir Lietuvoje. (daugiau…)


Ekologinės bendruomenės Lietuvoje

Šiuolaikinių alternatyvių civilizacijai dvasingumo judėjimų atstovai orientuojasi į įvairiai suprantamo dvasingumo paieškas ir bendruomenių steigimą. Alternatyvių idėjų pagrindu besiformuojančios bendruomenės neretai iškyla kaip opozicija tai visuomenės daliai, kuri pripažįsta vartotojiškas (galima sakyti, populiariosios kultūros suformuotas) vertybes. Pastaruoju metu taip pat plinta į ekologiją ir dvasingumą orientuoti komunitariniai judėjimai, o jų atstovai steigia ekologines gyvenvietes, neretai pačių steigėjų suprantamas kaip galimybė sukurti vienaip ar kitaip įsivaizduojamą rojų žemėje. (daugiau…)


Lietuvos gyventojai pagal tikybą: 2001 ir 2011 m. surašymų duomenys

Per 2001 m. ir 2011 m. gyventojų surašymus Lietuvos gyventojų buvo klausiama, kokiai religinei bendruomenei jie save priskiria. Žemiau pateikti apibendrinti rezultatai. Duomenys iš Statistikos departamento leidinio „Gyventojai pagal tautybę, gimtąją kalbą ir tikybą“ (2013-03-15).

(daugiau…)


Ką daryti, jei jums artimas žmogus pateko į „sektą“?

Jei jums artimas žmogus pradėjo lankytis religinės grupės, kuri, Jūsų manymu, jam gali pakenkti, susirinkimuose…

Jokiu būdu nebandykite:

  • Nutraukti su juo santykių, tikėdamiesi, kad tai jam padės „atsikvošėti”. Žinokite, kad išlaikyti santykiai galbūt ateityje taps tuo tiltu, kuriuo jis/ ji sugrįš.

(daugiau…)


Kai kurie faktai ir mitai apie naujuosius religinius judėjimus

Galbūt, jei susipažintume su faktais, aiškesnis taptų ir bendras vaizdas…

Manoma, jog kai kurie religinių judėjimų nariai įvykdo nusikaltimus, o kai kurių religinių judėjimų organizacinė struktūra sudaro sąlygas piktnaudžiauti autoritetu. Sakoma, jog visiems religiniams judėjimams yra būdingas kriminalinis, pavojingas ir „asocialus“ elgesys. Tačiau tai, jog religija yra nežinoma, nauja arba tiesiog „kitokia“, nebūtinai turi būti keliančios susirūpinimą priežastys. (daugiau…)


Indoktrinacija: įtikinimo principai „kultuose“

Svetainės lankytojų dėmesiui pateikiame ištrauką iš David G. Myers socialinės psichologijos vadovėlio, aiškinančią įsitraukimo į naujuosius religinius judėjimus (NRJ) dinamiką. Nors ir nepritariame „kulto“ ar „sektos“ etikečių taikymui NRJ, tačiau manome, kad šis straipsnis bus naudingas bandant geriau suvokti tiek NRJ, tiek ir mus kasdien įtakojančius reiškinius (vert.past.) „Kultas“ (taip pat vad. „naujasis religinis judėjimas“) yra grupė, paprastai pasižyminti (1) išskirtiniu ritualizuotu atsidavimu Dievui ar asmeniui, (2) izoliacija nuo išorinės „blogos“ kultūros ir (3) tuo, kad turi charizmatinį lyderį (tuo tarpu „sekta“ yra atskala nuo tradicinės religijos).

Įžanga

1997 m. kovo 22 d. Marshallas Herffas Applewhite’as ir 37 jo pasekėjai nusprendė kad atėjo laikas atsisveikinti su savo kūnais – tiesiog „konteineriais“ – ir būti pakeltiems į NSO, sekantį įkandin Hale-Bopp kometos, ir taip atsidurti pakeliui į Dangaus vartus. Taigi, suvalgė obuolių tyrės ar pudingo, į kuriuos buvo įmaišyta fenobarbitalio, kad užmigtų, užsigėrė degtine, ir ant galvų užsimovė plastikinius maišus tam, kad užmigę uždustų. Tą pačią dieną Kanados prancūzų šv. Kazimiero kaime vienas kotedžas virto liepsnojančiu pragaru, pasiglemžusiu 5 žmonių gyvybes. šie penki buvo paskutinieji iš 74-ių Saulės šventyklos ordino narių, kurie nusižudė Kanadoje, Šveicarijoje ir Prancūzijoje. Jie visi vylėsi, kad po mirties bus perkelti į Sirijų, esantį už devynių šviesmečių. Artėjant naujajam tūkstantmečiui buvo baiminamasi, kad tokių savižudybių, paremtų kultų mitologija, gali įvykti ir daugiau. Paribio religijos atkartoja X-failus. (daugiau…)


Kai artimieji patenka į „sektą“…

I DALIS. KAS YRA TOS „SEKTOS“?

Daugelį mūsų „sektos“ arba naujieji religiniai judėjimai domina maždaug tiek pat, kiek 5-ojo puslapio kriminalai – laisvalaikio pasiskaitymams įdomi, tačiau ne itin reikšminga tema. Tik tuos, kurių šeimos nariai ar artimieji įsijungia į sektą, ši tema smarkiau paliečia. Deja, mes  mažai (arba iškreiptai) težinome apie „sektas“, kad esame linkę jų neįvertinti, o kartais – pernelyg išsigąsti. Todėl šis straipsnis skirtas tiems, kurie norėtų bent prabėgom susipažinti su naujaisiais religiniais judėjimais. (daugiau…)